Leerplicht en mediation

2 juli 2020

In het Kamerdebat over onderwijs en corona van 17 juni 2020 heeft Minister Slob aangekondigd dat handhaving van de leerplicht weer mogelijk wordt bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is.

Handhaving

Uitgangspunt voor dit schooljaar was dat er niet handhavend wordt opgetreden, tenzij na onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake is van luxe verzuim of absoluut verzuim. Voor kinderen met een kwetsbare gezondheid of gezinsleden met een kwetsbare gezondheid of corona-angst geldt dat dit schooljaar geen handhaving mogelijk was. Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat voor het PO, VO en mbo handhaving volledig mogelijk is. Dit is gebaseerd op de verwachting dat de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs ook na de zomer weer zoveel als mogelijk allemaal naar school gaan. De PO-Raad en VO-raad benadrukken ook dat het belangrijk is om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

Weeraanwezigopschool.nl

Mochten er na de zomervakantie op uw school ook kinderen zijn die niet uit zichzelf naar school komen dan geven wij u graag de tip om de site weeraanwezigopschool.nl te bezoeken. Op de nieuwe website ‘Weer aanwezig op school’ vinden onder andere schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren informatie en tips die kunnen helpen te stimuleren dat zoveel mogelijk leerlingen weer naar school gaan. Daarbij is een conflict of wel of niet geoorloofd verzuim snel ontstaan. Conflicten, bijvoorbeeld over (on)terechte corona-angst, ontstaan doordat ouders, leerlingen of onderwijzend personeel zich niet gehoord voelen. Zorgen, wensen en belangen worden niet begrepen. Indien niets met deze onvrede wordt gedaan, wordt de situatie vaak ‘gejuridiseerd’. Juridische procedures en conflicten dragen echter niet bij aan een sfeer van onderling vertrouwen en een veiligheid. Terwijl dit bij uitstek kernbegrippen zijn binnen het onderwijs.

Mediation

De tijdige inzet van mediation kan uitkomst bieden. Escalatie kan daarmee worden voorkomen. Mediation zorgt ervoor dat spanningen en conflicten bespreekbaar gemaakt worden en door partijen – onder leiding van een onafhankelijke mediator – samen wordt gezocht naar een oplossing. De mediator treedt op als neutrale bemiddelaar. Door de mediator wordt nagegaan of de oplossing die partijen zelf uiteindelijk gevonden hebben gedegen is en of aan alles is gedacht. Het moet immers wel een toekomstbestendige oplossing zijn.

Gerelateerde actualiteiten