Zorgvrijstelling Vpb: zijn de statuten van de zorg-BV op orde?

23 oktober 2020

In december 2019 heeft het Ministerie van Financiën het (gewijzigde) Vpb-zorgbesluit gepubliceerd, waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor de toepasbaarheid van de Vpb-zorgvrijstelling. Instellingen hebben tot 31 december aanstaande de tijd om aan de nieuwe voorwaarden voor de Vpb-zorgvrijstelling te voldoen.

Hieronder beschrijven we globaal aan welke voorwaarden moet worden voldaan en wat de mogelijke gevolgen voor de statuten van uw zorginstelling zijn.

Werkzaamhedeneis en winstbestemmingseis

Om een beroep te doen op de zorgvrijstelling in de Wet op de Vennootschapsbelasting (hierna: “Wet Vpb”) moet de zorginstelling allereerst voldoen aan de werkzaamhedeneis. Deze houdt in dat de zorginstelling nagenoeg uitsluitend werkzaamheden moet verrichten die bestaan uit ‘het genezen, verplegen of verzorgen van zieken, kraamvrouwen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, wezen of ouderen die niet zelfstandig kunnen wonen’, aldus artikel 5 lid 1 c Wet Vpb. Daarnaast moet de zorginstelling voldoen aan de winstbestemmingseis: de winst die de zorginstelling behaalt, kan zowel statutair als feitelijk uitsluitend worden aangewend ten bate van een zorginstelling die ook een beroep doet op de Vpb-zorgvrijstelling, of ten bate van een algemeen maatschappelijk belang. Deze eis ziet zowel op jaarwinst als liquidatiesaldo.

Eisen aan de zorg-BV

Het nieuwe Vpb-zorgbesluit leidt ertoe dat er bepaalde (extra) eisen worden gesteld aan de statuten van de zorg-BV.

1.    Allereerst moet in de statuten duidelijk worden opgenomen dat het doel van de zorg-BV is het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in de zorgvrijstelling. 

2.    Daarnaast is de zorg-BV verplicht een (in)direct meervoudig bestuur te hebben. Is dat er niet, dan wordt alsnog aan de eis voldaan als er bij de zorg-BV of bij haar bestuurder niet-natuurlijk persoon een toezichthoudend orgaan – een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen – is ingesteld.

3.    Een derde eis aan de statuten is dat er een onafhankelijk toezichthoudend orgaan is ingesteld, welk orgaan:

       –     toezicht houdt op de doelrealisatie en de winstbestemmingseis van de zorg-BV;

       –     toezicht houdt op besluiten over de benoeming en het ontslag van bestuurders van de zorg-BV, door middel van een statutair (goedkeurings)recht;

       –     zelfstandig bevoegd is bestuurders van de zorg-BV te schorsen.

4.    De aandelen van de zorg-BV moeten volledig en zowel juridisch als economisch worden gehouden door een of meer kwalificerende aandeelhouders. Als kwalificerende aandeelhouder worden volgens het Vpb-zorgbesluit in ieder geval aangemerkt:

       a.    een lichaam van publiekrechtelijke aard;

       b.    een stichting die de zorgvrijstelling of de sociale werkplaats-vrijstelling toepast;

       c.     een algemeen nut beogende instelling (ANBI);

       d.    onder bepaalde voorwaarden een stichting die niet valt onder a. tot en met c.;

       e.    onder bepaalde voorwaarden een BV, waarvan alle aandelen worden gehouden          door een lichaam als bedoeld onder a. tot en met d.

       De voorwaarden voor een onder d. genoemde stichting zijn vergelijkbaar met de voorwaarden voor de zorg-BV, met dien verstande dat het doel moet zijn het houden van aandelen in de zorg-BV en het bevorderen van de zorgwerkzaamheden in het concern.

       De voorwaarden voor een onder e. genoemde BV zijn eveneens vergelijkbaar met de voorwaarden voor de zorg-BV, waarbij de winsten moeten worden aangewend ten bate van de kwalificerende aandeelhouder, de zorg-BV, dan wel het algemeen maatschappelijk belang.

5.    De eerdergenoemde winstbestemmingseis; uit de statuten moet blijken dat de winsten van de zorg-BV uitsluitend kunnen worden aangewend ten bate van bepaalde rechtspersonen.

Wat betekent dit voor de statuten van de zorg-BV?

Om een beroep te kunnen blijven doen op de Vpb-zorgvrijstelling, dient u na te gaan of de statuten van uw zorginstelling aan de hierboven genoemde vereisten voldoen. Wanneer dat niet het geval is, zullen de statuten moeten worden gewijzigd. Daar is tot 31 december aanstaande tijd voor.

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft of advies wilt. We bekijken graag met u of de statuten van uw zorg-BV voldoen aan de vereisten van de nieuwe Vpb-zorgvrijstelling en passen ze waar nodig aan.

Gerelateerde actualiteiten