Bedrijf failliet en het ‘werk’ is nog niet af. Moet u dan wel of niet (een deel van) het afgesproken bedrag betalen aan de curator?

1 november 2017

Het is alweer even geleden, maar de Hoge Raad heeft in december 2016 een aantal uitspraken gewezen over de vraag welke rechten de curator heeft bij het niet gestand doen van een overeenkomst van de failliete vennootschap met een derde. Stel u heeft een overeenkomst gesloten met een bedrijf dat voor u bepaalde werkzaamheden verricht. Een deel van deze diensten zijn verricht voor faillissement en de curator bericht u na faillissement, dat hij deze werkzaamheden niet meer zal verlenen en de overeenkomst daarmee – zoals dat juridisch wordt gedefinieerd – niet gestand doet. U zou kunnen denken, omdat de curator nalaat de werkzaamheden te verrichten zoals u bent overeengekomen met de inmiddels failliete vennootschap, dat u niet meer gehouden bent het bedrag te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden. Dit is helaas niet altijd het geval.

(Een afgerond deel van) het werk is klaar

Het kan zo zijn dat door de failliete vennootschap voor de verrichtte werkzaamheden nog geen factuur aan u is verzonden. Of dat deze wel is verzonden maar door u nog niet is betaald. U dient deze (nog te ontvangen) factuur te betalen aan de curator. Ook als de curator de overeenkomst niet verder zal nakomen, en het resterende werk dus niet afgemaakt wordt. Het is volgens de Hoge Raad niet te rechtvaardigen als u niet hoeft te betalen voor de verrichte prestaties die u heeft ontvangen van de inmiddels failliete vennootschap. Bij niet betaling zou u anders verrijkt worden omdat de verrichte prestatie al geleverd is en de curator dit niet kan terugdraaien.

Het werk is ten dele klaar

Wat ook mogelijk is, is dat het werk nog niet volledig voltooid is door de inmiddels failliete vennootschap en u dus ook nog niet hoeft te betalen. Afgesproken was dat u bij voltooiing van de betreffende prestatie moet betalen. Bent u in deze situatie dan ook verplicht een bedrag te voldoen aan de boedel/ de curator? Ja, dit is in beginsel wel het geval. De curator heeft in deze situatie een mogelijke vordering op u uit ongerechtvaardigde verrijking. Dit met betrekking tot het deel van de werkzaamheden dat wel is verricht door de failliete vennootschap. Dit uiteraard alleen als die betreffende werkzaamheden een bepaalde waarde vertegenwoordigen waarmee u dus bent verrijkt. Dit neemt echter niet weg dat u mogelijk het bedrag dat u moet betalen kunt verrekenen met de eventuele schade die u leidt omdat de werkzaamheden niet volledig uitgevoerd zijn door de failliete vennootschap. De resterende werkzaamheden zullen nu door een ander bedrijf voltooid moeten worden dat mogelijk een hoger bedrag in rekening brengt dan het oorspronkelijke overeengekomen bedrag met de failliete vennootschap. Ook kan er van uw zijde schade zijn ontstaan door vertraging van de uitvoering e.d., wat mogelijk ook voor verrekening in aanmerking komt.

Het werken voor de curator

Maar wat nu als u bepaalde werkzaamheden verricht voor de failliete vennootschap waarvan het voor de curator van belang is dat deze na datum faillissement nog voor een bepaalde periode door u worden verricht? De kans is groot dat u voor de verrichte werkzaamheden voor datum faillissement niet of niet volledig betaald hebt gekregen. U zou de curator kunnen dwingen de openstaande facturen te voldoen, omdat u anders de werkzaamheden niet wil voortzetten voor een bepaalde periode na faillissement. De curator voelt daar naar alle waarschijnlijkheid niks voor en wil alleen betalen voor de voortzetting van de werkzaamheden na datum faillissement. Wat te doen?

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval heeft u wel of niet een zogenaamde dwangpositie ten opzichte van de curator. U wordt dan ook wel een dwangcrediteur genoemd. Voor nutsbedrijven is hiervoor een apart artikel in de wet opgenomen. Maar voor andere zogenaamde dwangcrediteuren, bijvoorbeeld het bedrijf dat software en hosting regelt voor de failliete vennootschap, is dit niet geregeld.

De vraag is dan of de curator de overeenkomst die er is/ was tussen de failliete vennootschap en u wenst te continueren dan wel een nieuwe overeenkomst met u wil aangaan voor de periode na datum faillissement. Indien de curator het zo formuleert, dat hij een nieuwe overeenkomst wenst aan te gaan dan doet de curator de bestaande overeenkomst niet gestand en is hij ook niet gehouden de openstaande facturen te betalen. Mocht de curator het niet zo duidelijk formuleren en laat hij in het midden of de bestaande overeenkomst tijdelijk wordt voortgezet dan kunt u mazzel hebben en mogelijk betaling afdwingen van de curator voor de werkzaamheden die u al heeft verricht vóór faillissement. U heeft dan ten opzichte van de andere crediteuren een bevoorrechte positie. Dit niet op grond van wetgeving maar puur omdat u een prestatie verricht die de curator wil danwel moet continueren om het faillissement op juiste wijze af te wikkelen.

Kort en goed: als de curator de bestaande overeenkomst tussen u en de inmiddels failliete vennootschap niet gestand wil doen betekent dat – wellicht helaas – niet dat de curator geen betaling en/of een tegenprestatie van u kan verlangen.

Wilt u hier meer over weten, bijvoorbeeld of u wel of niet moet betalen aan de curator, of bent u een dwangcrediteur en wilt u bekijken of het toch niet mogelijk is dat de curator de openstaande nota’s betaalt, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.