Beleidsmaatregelen om naleving verplichtingen WOR te bevorderen

11 juni 2024

Ondernemers met 50 of meer werknemers moeten op grond van de wet een ondernemingsraad (OR) instellen. Uit onderzoek is gebleken dat 31% van de OR-plichtige ondernemingen geen ondernemingsraad heeft. De minister zal in samenwerking met een commissie maatregelen ontwikkelen voor de verbetering van de naleving van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden).

Onderzoeksbevindingen

Uit onderzoek blijkt dat 69% van de OR-plichtige ondernemers aan de wettelijke plicht voldoet een OR in te stellen. Minister van Gennip acht de naleving van de wet hiermee onvoldoende. Volgens de minister is het onacceptabel dat werkgevers zich niet aan de wet houden en dat werknemers geen gebruik maken van hun grondwettelijke recht op medezeggenschap.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers sterk verschillen in hun behoeften rondom medezeggenschap. Niet alle werkgevers hebben behoefte aan meer inspraak vanuit hun werknemers. Een deel van de werkgevers geeft aan medezeggenschap belangrijk te vinden, maar ziet een OR niet als het juiste middel.

Echter, de verantwoordelijkheid voor het instellen van een OR ligt bij de werkgever. Werkgevers moeten zich inspannen om tot de oprichting van een OR te komen. Dit geldt ook indien werknemers niet op een OR zitten te wachten. Volgens de minister moeten werkgevers in dat geval hun werknemers motiveren.

Maatregelen voor verbetering naleving

In samenwerking met de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap zal de minister maatregelen ontwikkelen voor de verbetering van de naleving van de WOR. Bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsmaatregelen wordt van het volgende uitgegaan:

  • Werkgever worden gestimuleerd om een OR in te stellen. Werknemers worden gemotiveerd om zich voor medezeggenschap in te zetten. Er wordt budget vrijgemaakt om voorlichting en informatie op maat te ontwikkelen voor de sectoren waar naleving achterblijft;
  • Er komt meer druk op de werkgevers die in gebreke blijven. Het streven is om begin 2025 concrete beleidsinstrumenten ter bevordering van de naleving gereed te hebben. Het al dan niet naleven van de wet mag niet vrijblijvend zijn;
  • Bij werkgevers- en werknemersorganisaties wordt ook verantwoordelijkheid neergelegd om hun achterban op naleving van de wet aan te spreken.

Tot slot

Bent u als werkgever benieuwd of u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen met betrekking tot het instellen van een ondernemingsraad? Of loopt u tegen problemen aan bij het organiseren van de medezeggenschap in uw onderneming? Win dan juridisch advies in.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN