Hoofdlijnenakkoord 2024 plannen arbeidsrecht en arbeidsmarkt

31 mei 2024

De politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 16 mei 2024 een hoofdlijnenakkoord 2024 gepresenteerd. In het akkoord zijn ook plannen opgenomen voor de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht. Hieronder volgt een overzicht van deze plannen.    

Arbeidsmarkt

In het hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat de zekerheid op de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld voor zelfstandigen (zzp’ers) en door regulering van de uitzendsector. Ook wordt gestreefd naar meer vaste contracten voor werknemers.

Zelfstandigen

De politieke partijen willen meer zekerheid op de arbeidsmarkt stimuleren. Dit gebeurt onder meer door de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden, die de regels voor het werken met zelfstandigen moet verduidelijken, voort te zetten. Over de inwerkingtreding van deze wet verscheen eerder een blog. In deze blog leest u meer over het doel van deze wetgeving en de voorgenomen veranderingen.

Minimumloon

Het wetsvoorstel om het minimumloon te verhogen per 1 juli 2024 is door de Eerste kamer weggestemd. In het hoofdlijnenakkoord wordt hiervoor geen nieuw voorstel gedaan.

Compensatie transitievergoeding

Op dit moment ontvangen werkgevers bij ontslag van hun werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, na afloop van twee jaar loondoorbetaling, een compensatie. De werknemer heeft dan namelijk recht op een transitievergoeding. Ter compensatie kan de werkgever hiervoor een vergoeding aanvragen bij het UWV. In het hoofdlijnenakkoord wordt deze compensatie beperkt tot kleine werkgevers (met minder dan 15 werknemers). Werkgevers met 25 of meer werknemers worden niet meer gecompenseerd.

Hervorming WW

Het hoofdlijnenakkoord spreekt ook over het voornemen om de Werkloosheidswet (WW) te hervormen. De hervorming kan bestaan uit het verlengen van de opzegtermijn van arbeidsovereenkomsten, een poortwachterstoets WW bij het UWV of een verkorting van de WW-duur tot 18 maanden. De wijze waarop dit gebeurt wordt nader uitgewerkt.

Arbeidsmigranten

De politieke partijen willen arbeidsmigratie onder slechte omstandigheden en lage lonen beperken. Hiervoor zullen diverse maatregelen worden getroffen. Onder meer zal er strenger worden gehandhaafd op slechte huisvesting voor deze werknemers en overlast.

Tot slot

Deze plannen vloeien voort uit het hoofdlijnenakkoord. In hoeverre en op welke wijze deze plannen gerealiseerd (kunnen) worden, is hoogst onzeker. Voor veel plannen zijn wetswijzigingen nodig. Zodra die in de maak zijn, leest u dat in onze blog.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN