Betalingstermijnen bij factureren

26 juni 2015

Iedere ondernemer verwacht dat zijn  facturen op tijd worden betaald, zelfs als er geen uitdrukkelijke betalingstermijn met de klant is afgesproken. Toch krijgt bijna iedere ondernemer wel te maken met te laat of niet betaalde facturen. Om de ondernemer hiertegen te beschermen is sinds 16 maart 2013 de Wet Betalingstermijnen van kracht. Wat houdt de Wet Betalingstermijnen in?

Vóór 16 maart 2013 stonden de ondernemer weinig middelen ter beschikking om wanbetalers aan te pakken. Om ondernemers beter te beschermen is dit in de nieuwe wet aangepast. Ook als bedrijven onderling contractueel niets hebben vastgelegd, moet een factuur nu uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de factuur worden betaald.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk. Zo mag er een langere betalingstermijn van maximaal zestig dagen tussen bedrijven worden afgesproken. Maar dat moet vooraf door beide partijen zijn vastgelegd. Een betalingstermijn van langer dan zestig dagen is alleen toegestaan als dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Ondernemers die een dienst leveren aan de overheid staan nog sterker. Facturen van ondernemers aan de overheid moeten altijd binnen dertig dagen na de factuurdatum worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk, aangezien de overheid de wettelijk vastgelegde Algemene Rijksvoorwaarden gebruikt.

Een factuur moet aan een aantal wettelijke regels voldoen. Zo moeten altijd de volledige bedrijfsgegevens vermeld worden, inclusief het btw-nummer en het KvK-nummer. Daarnaast moet de factuur de volgende gegevens bevatten: het totaalbedrag, informatie over de geleverde diensten en/of producten, de factuurdatum en adresgegevens van de ontvanger. Als u met een andere ondernemer zaken doet, hoeft de betalingstermijn niet per se te worden vermeld. Immers, de nieuwe Wet Betalingstermijnen stelt hiervoor duidelijke regels (30 dagen). Maar het is wel aan te raden, alleen al om misverstanden te voorkomen.

Wanbetaling kun je niet altijd voorkomen, maar wel beperken. Stuur facturen zoveel mogelijk op regelmatige basis, bijvoorbeeld per week of per maand. Als je na het afronden van een opdracht na vier maanden eenmalig een hoge factuur stuurt, breng je een (kleine) opdrachtgever wellicht in de problemen. Mogelijk heeft hij dit bedrag wel gereserveerd, maar heeft hij het bedrag nog niet op zijn bankrekening staan. Immers, ook hij kan hinder hebben van wanbetaling of late betalers. Als je in plaats daarvan iedere maand factureert, heb je op de laatste dag van het te verrichten werk waarschijnlijk al een groot deel ontvangen en volgt de laatste betaling na dertig dagen.