Complete gids voor Scheepsregistratie in Nederland

6 juni 2024

In deze blog duiken we in de details van het registreren van een schip onder Nederlandse vlag, een proces dat juridische expertise en een goed begrip van het maritieme recht vereist. Als gespecialiseerd kandidaat-notaris in maritiem en ondernemingsrecht sta ik klaar om u door de praktische stappen van het registreren van uw schip in het Nederlandse Scheepsregister te leiden.

1. Begrijpen van de Nederlandse Scheepsregistratie Vereisten

Voordat u aan de registratiereis begint, is het cruciaal om de door de Nederlandse wet gestelde vereisten te begrijpen. Zoals ik in mijn eerdere blogs heb beschreven, moeten schepen die in aanmerking komen voor registratie aan bepaalde criteria voldoen, waaronder de voorwaarde dat het schip eigendom moet zijn van een EU- of EER-onderdaan of entiteiten. Hierbij komt mijn rol als kandidaat-notaris u goed van pas, door ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden is voldaan.

2. Het Proces Starten: Aanvragen van een Nationaliteitsverklaring bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

De eerste officiële stap is het verkrijgen van een nationaliteitsverklaring van de Inspectie Leefomgeving en Transport (“ILT”). Deze verklaring bevestigt dat uw schip voldoet aan de nationaliteitsvereisten gesteld door de Nederlandse wet. Door mijn expertise als kandidaat-notaris ben ik in staat dit proces te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat alle benodigde documenten nauwkeurig wordt voorbereid en ingediend.

3. Deskundige Begeleiding bij het Voorbereiden van Documenten

Het navigeren door bureaucratische wateren kan uitdagend zijn, maar vrees niet, als uw toegewijde maritieme kandidaat-notaris zal ik u door het doolhof van documentatie leiden. Van bewijs van eigendom tot technische specificaties, ik zorg ervoor dat uw papierwerk tiptop in orde is en voldoet aan de normen van de ILT voor een soepele afgifte van de nationaliteitsverklaring.

Een aanvraag voor een nationaliteitsverklaring moet altijd vergezeld gaan van documenten waaruit de eigendom van het schip blijkt, evenals specifieke informatie over het schip, waaronder:

  • een kopie van een Internationaal Meetbrief (Tonnagecertificaat);
  • documenten die het eigendom van het schip aantonen, zoals een koopovereenkomst, bill of sale en protocol of delivery and acceptance, of een soortgelijk document;
  • een kopie van het/de motorencertificaat(en) met daarop minimaal het motortype, motornummer, toerental (RPM) en maximale output.

Het verkrijgen van de nationaliteitsverklaring kan in beginsel tot acht weken na de aanvraag duren. Echter, uit mijn ervaring blijkt dat in de meeste gevallen een nationaliteitsverklaring binnen twee weken wordt afgegeven.

4. Het Registratieproces bij het Kadaster

Eenmaal gewapend met de nationaliteitsverklaring, zetten we koers naar het Kadaster, de Nederlandse autoriteit die het Nederlandse Scheepsregister beheert. Hier vindt de daadwerkelijke registratie of “teboekstelling” van uw schip plaats. Mijn rol als kandidaat-notaris omvat het faciliteren van dit proces, het onderhouden van contact met het Nederlandse Scheepsregister namens u, en het zorgen dat alle benodigde informatie nauwkeurig wordt vastgelegd.

5. Verplichtingen na Registratie

Na succesvolle registratie van het schip zijn er aanvullende verplichtingen om rekening mee te houden, vooral als het schip eerder in een buitenlands scheepsregister geregistreerd stond. In dat geval heeft de Nederlandse registratie slechts een voorwaardelijk karakter. De registratie kan onvoorwaardelijk gemaakt worden als een certificaat van doorhaling (deletion certificate) bij het Nederlandse Scheepsregister wordt ingediend binnen dertig dagen nadat het schip in het Nederlandse Scheepsregister is geregistreerd. Het certificaat van doorhaling moet zijn afgegeven door het voormalige buitenlandse scheepsregister en moet bewijzen dat het schip niet langer in het buitenlandse scheepsregister staat geregistreerd. Naleving van deze verplichtingen na registratie is cruciaal, aangezien niet-naleving automatisch leidt tot het feit dat de Nederlandse registratie juridisch gezien geen effect heeft en daardoor nietig is. Ik kan u begeleiden bij de volgende stappen om de juridische status van het schip te behouden en te genieten van de voordelen van het varen onder Nederlandse vlag.

Conclusie 

Kortom: het traject om uw schip onder Nederlandse vlag te registreren lijkt ingewikkeld, maar met de expertise van een (kandidaat-)notaris gespecialiseerd in maritiem recht, wordt het proces een bevaarbare reis. Voelt u zich vooral vrij om contact op te nemen voor persoonlijke assistentie, zodat uw schip met trots onder de Nederlandse vlag kan varen.

Bedankt dat jullie weer met mij mee zijn gegaan op deze juridische reis. Als jullie vragen hebben of onderwerpen hebben die jullie graag in toekomstige blogs behandeld willen zien, aarzel dan niet om direct contact met mij op te nemen. Behouden vaart!


A practical guide for registering your vessel in the Dutch Ship Register

Introduction

In this blog, we’ll delve into the intricacies of registering a vessel under the Dutch flag, a process that involves legal expertise and a keen understanding of maritime law. As a specialised deputy civil-law notary in maritime and corporate law, I’m here to guide you through the practical steps of registering your vessel in the Dutch Ship Register, which is kept by the Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency.

1. Understanding Dutch Ship Registration Requirements

Before embarking on the registration journey, it’s crucial to comprehend the requirements set by Dutch law. As I described in my previous blogs, vessels eligible for registration must meet certain criteria, including ownership by EU or EEA nationals or entities. My role as a deputy civil-law notary comes into play here, by assisting you in ensuring all requirements are met.

2. Initiating the Process: Applying for a Declaration of Nationality with the Human Environment and Transport Inspectorate

The first official step involves obtaining a declaration of nationality from the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate (“ILT”). This declaration confirms that your vessel meets the nationality criteria stipulated by Dutch law. My expertise enables me to streamline this process and ensure that all the necessary documents are prepared accurately and submitted.

3. Expert Guidance in Document Preparation

Navigating the bureaucratic waters can be challenging, but fear not, as your dedicated maritime deputy civil-law notary will guide you through the documentation maze. From proof of ownership to technical specifications, I will ensure that your paperwork is shipshape and meets, the ILT standards for a smooth issuance of the declaration of nationality.

An application for a declaration of nationality must always be accompanied with documents evidencing  ownership of the vessel as well as specific information about the vessel, including:

  • a copy of an International Tonnage Certificate;
  • documents from which the ownership of the vessel is evidenced (bill of sale, protocol of delivery and acceptance, memorandum of agreement or similar);
  • a copy of the engine(s) certificate(s) at least showing the engine type, engine number, RPM and maximum output.

Obtaining the declaration of nationality can basically take up to eight weeks from the date of application. In practice and based on my experience, in most cases it is issued within two weeks.

4. The registration process with the Dutch Cadastre

Once armed with the declaration of nationality, we set sail for the Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency. Here, the actual registration or “teboekstelling” of your vessel takes place. My role as a deputy civil-law notary involves facilitating this process, liaising with the Dutch Ship Register on your behalf, and ensuring that all necessary information is accurately recorded.

5. Post-registration obligations

After successful registration of the vessel, there are further obligations to consider, especially if the vessel was registered in a foreign ship register prior to the Dutch registration. If that is the case, the Dutch registration is only of a conditional nature. In that case, the registration can be made unconditional if a certificate of deletion is filed with the Dutch Ship Register within thirty days of the vessel’s registration in the Dutch Ship Register. The deletion certificate must have been issued by the former foreign ship register and must show proof of  the termination of the vessel’s registration in the foreign ship register. Compliance with these post-registration obligations is crucial, as non-compliance will automatically result in the Dutch registration having no legal effect and therefore being null and void. I can guide you on the subsequent steps to maintain the legal status of your vessel and enjoy the benefits of sailing under the Dutch flag.

Conclusion

In conclusion, the journey to register your ship under the Dutch flag may seem complex, but with the expertise of a (deputy) civil-law notary who is specialised in maritime law, it becomes a navigable voyage. Feel free to contact me for personal assistance, ensuring your vessel proudly flies the Dutch flag.

Thank you for joining me on this legal voyage. If you have any questions or topics you would like me to cover in future posts, feel free to contact me directly. Safe sailing!

GERELATEERDE ACTUALITEITEN