Vereisten voor varen onder Nederlandse vlag

27 maart 2024

Nederland, bekend om zijn rijke maritieme geschiedenis en strategische ligging, biedt een uitstekend klimaat voor de registratie van schepen. Het is essentieel voor scheepseigenaren en -beheerders om de juridische nuances te begrijpen, vooral die welke zijn vastgelegd in Artikel 311 van het Wetboek van Koophandel, om succesvol onder Nederlandse vlag te kunnen varen.

Nederlands schip 

Volgens de Nederlandse wetgeving mag een schip alleen onder Nederlandse vlag varen als het volgens het Nederlands recht kwalificeert als een Nederlands schip. Dit is het geval wanneer het schip geregistreerd staat in het Nederlands Scheepsregister, dat wordt beheerd door het Kadaster. Een schip kan geregistreerd worden door een aanvraag tot registratie in te dienen, samen met een nationaliteitsverklaring die is afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze nationaliteitsverklaring wordt enkel afgegeven als het schip kwalificeert als Nederlands schip. Artikel 311 van het Wetboek van Koophandel bepaalt wanneer een schip kwalificeert als een Nederlands schip.

Overzicht van Artikel 311 van het Wetboek van Koophandel 

Artikel 311 biedt een gedetailleerd kader voor de registratie van schepen in Nederland en stelt vast wanneer een schip als Nederlands wordt beschouwd. Het behandelt diverse criteria waaraan schepen moeten voldoen voordat ze met trots onder Nederlandse vlag mogen varen. Hier zijn de belangrijkste vereisten:

1. Eigendom en Nationaliteit

Om een schip onder Nederlandse vlag te registreren, moet het eigendom zijn van:

  • één of meer personen met de nationaliteit van (i) een EU-lidstaat, (ii) een staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (“EER”) of (iii) Zwitserland, dan wel personen die gelijkgesteld worden met EU-burgers op grond van het van het Gemeenschapsrecht afgeleide recht;
  • een vennootschap of andere rechtspersoon waarop het recht van (i) een EU-lidstaat, (ii) een staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de EER of (iii) Zwitserland van toepassing is;
  • natuurlijke personen, vennootschappen of rechtspersonen die niet onder bovenstaande categorieën vallen maar wel recht hebben op het EU recht van vrije vestiging op grond van een overeenkomst tussen de EU en een derde land.

2. Technische eisen

 Schepen moeten voldoen aan technische normen die zijn vastgesteld door de Nederlandse maritieme autoriteiten, waaronder veiligheids-, milieu- en operationele voorschriften, om de zeewaardigheid van een schip te waarborgen.

3. Vestiging

De eigenaar(s) van het schip moeten hun hoofdkantoor of een vestiging op een Nederlands adres hebben. Deze eis geldt niet voor buitenlandse eigenaren die een beheerder van het schip in Nederland hebben aangesteld die aan deze voorwaarde voldoet.

4. Juridische vertegenwoordiging

 Scheepseigenaren moeten een vertegenwoordiger binnen Nederland aanwijzen voor juridische aangelegenheden. Deze vertegenwoordiger is cruciaal voor de communicatie tussen de autoriteiten en de eigenaar(s) van het schip.

Conclusie 

Om te navigeren op de wateren van de Nederlandse vlagregistratie is een grondige kennis van Artikel 311 van het Wetboek van Koophandel vereist. Door aan de gestelde eisen te voldoen, genieten scheepseigenaren niet alleen het voorrecht om onder Nederlandse vlag te varen, maar zorgen ze ook voor naleving van het wettelijk kader dat de maritieme activiteiten reguleert.

Samenvatting

Een schip mag volgens de Nederlandse wet alleen onder Nederlandse vlag varen als het als Nederlands schip wordt erkend volgens deze wet en vervolgens geregistreerd is in het Nederlands Scheepsregister. Artikel 311 van het Wetboek van Koophandel bepaalt of een schip als Nederlands wordt beschouwd en omvat de eisen waaraan de eigenaar(s) van het schip moeten voldoen.


Navigating the Seas: Requirements for sailing a vessel under Dutch flag

The Netherlands has a rich maritime history as well as a strategic location, and offers a favourable environment for yacht and ship registration. Understanding the legal nuances, especially those outlined in Article 311 of the Commercial Code, is crucial for ship owners and operators who want to sail under the Dutch flag.

Dutch vessel

According to Dutch law, a vessel may only sail under the Dutch flag if the vessel is considered a Dutch vessel under Dutch law. This is the case when the vessel is registered in the Dutch Ship Register, which is kept by the Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency. A vessel can be registered in the Dutch Ship Register by filing a request for registration, which is accompanied by a declaration of nationality relating to the vessel, issued by the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate (ILT). The declaration of nationality will be issued only if the vessel is considered a Dutch vessel. Whether a vessel is considered a Dutch vessel is regulated by Article 311 of the Dutch Commercial Code.

Article 311 of the Dutch Commercial Code: An Overview

Article 311 provides a comprehensive framework for the registration of vessels in the Netherlands and contains the regulations on when a vessel is considered a Dutch vessel. It covers various aspects, ensuring that ships meet specific criteria before they can proudly sail under the Dutch flag. It comprises the following requirements:

1. Ownership and Nationality

       To register a vessel under the Dutch flag, the ship must be owned by:

  • one or more individuals who have the nationality of one of the member states of the European Union, of another State party to the agreement on the European Economic Area, of Switzerland or who are treated as nationals of the European Union under Community law;
  • a company or other legal entity established in the European Union, European Economic Area, or Switzerland; or
  • a natural person, company or legal person to which a. or b. do not apply, but instead is entitled to the European right of free establishment pursuant to an agreement between the European Union and a third state.

2. Technical Requirements

Vessels must meet the technical standards prescribed by Dutch maritime authorities. This includes compliance with safety, environmental, and operational regulations to ensure the vessel’s seaworthiness.

3. Residency

The vessel owner(s) must have its principal place of business or a branch office at an address in the Netherlands. This requirement does not apply to a foreign vessel owner in case he has appointed a ship manager in the Netherlands who meets the requirement set out in the previous sentence.

4. Legal Representation

Vessel owners are required to appoint a representative (individual) within the Netherlands who can be contacted on legal matters. This representative plays a vital role in facilitating communication between the authorities and the vessel owner(s).

Conclusion

Navigating the waters of Dutch flag registration requires a thorough understanding of Article 311 of the Commercial Code. By meeting the  requirements outlined, vessel owners not only gain the privilege of sailing under the Dutch flag, but also ensure that they comply with the legal framework governing maritime activities.

In my next blog posts, we will explore specific aspects of Dutch maritime law and provide valuable insights for those involved in the shipping industry. Stay tuned for more legal exploration and maritime knowledge!