Contracteren in tijden van een pandemie: waarop moet u letten?

12 november 2020

Er is de afgelopen maanden veel geschreven over de juridische gevolgen van de coronapandemie voor bestaande contracten. In geschillen wordt door de tekortschietende partij doorgaans gebruik gemaakt van juridische instrumenten zoals een beroep op overmacht en onvoorziene omstandigheden. Dit leidt geregeld tot ingewikkelde juridische discussies achteraf. Echter, voorkomen is beter dan genezen.

Partijen kunnen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst afspraken maken over de wijze waarop wordt omgegaan met tekortkomingen die verband (kunnen gaan) houden met de coronapandemie. Houd bij onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst daarom rekening met de mogelijke impact van de coronapandemie op de bedrijfscontinuïteit en winstgevendheid van uw contractant en uzelf. Hieronder treft u enkele handvatten aan die u kunt gebruiken bij het maken van afspraken over (mogelijke) gevolgen van de coronapandemie.

1. Leg vast onder welke voorwaarden een beroep kan worden gedaan op overmacht

Wanneer u zich in de onderhandelingsfase van een nieuw contract bevindt, kunt u daarin een overmachtsbepaling opnemen waarin duidelijk staat beschreven dat tekortkomingen die het gevolg zijn van een pandemie of epidemie, een beroep op overmacht rechtvaardigen. De tekortschietende zal zich namelijk doorgaans op overmacht beroepen, terwijl de schuldeiser zich op het standpunt stelt dat een beroep op overmacht niet opgaat. Wanneer in de overeenkomst is vastgelegd wanneer een beroep kan worden gedaan op overmacht voorkomt u juridische discussies achteraf.

2. Denk na over de mogelijke gevolgen die de coronapandemie voor de wederzijdse verplichtingen kan hebben

Bij de onderhandelingen van een nieuw contract is het raadzaam stil te staan bij de gevolgen die de coronapandemie voor de wederzjidse verplichtingen kan hebben. Wanneer u als internationaal logistiek dienstverlener goederen binnen Europa levert, dan kunnen overheidsmaatregelen zwaarwegende gevolgen hebben voor de nakoming van de verplichtingen van uw contractant en u. Zo kan een lock-down in Nederland ertoe leiden dat u niet tijdig aan uw leveringsverplichting kunt voldoen. Wanneer een lock-down in het land van uw afnemer tot gevolg heeft dat hij onvoldoende werknemers tot zijn beschikking heeft, zal hij de goederen mogelijk niet in ontvangst kunnen nemen.

3. Maak afspraken over de gevolgen die tekortkomingen vanwege de coronapandemie met zich brengen

Er kan schade ontstaan wanneer een van de contractspartijen wegens de coronapandemie niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen. U kunt contractueel afspraken maken over de wijze waarop risico’s worden verdeeld. Zo kan de internationaal logistiek dienstverlener met zijn afnemer overeenkomen dat het risico op schade wegens het niet tijdig leveren van goederen door lock-down maatregelen overgaat op de afnemer vanaf het moment dat de vrachtwagen Nederland heeft verlaten. Ook kunt u afspreken dat uw schadevergoedingsplicht bij tekortkomingen wordt gemaximeerd tot een bepaald bedrag. Zo houdt u zelf in de hand wat u maximaal aan schade moet vergoeden.

Bovenstaande aandachtspunten zijn slechts een greep uit de onderwerpen waarvan het belangrijk is daarover afspraken te maken in een nieuwe overeenkomst ten tijde van de coronapandemie. Het maken van afspraken vergt maatwerk.

Bevindt u zich in onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst, dan kan het raadzaam zijn daarover juridisch advies in te winnen. Zo voorkomt u ingewikkelde en kostbare discussies achteraf. Neemt u gerust contact met ons op!

Gerelateerde actualiteiten