DGA let op uw zaak!

11 november 2016

Bent u directeur en enig aandeelhouder van een besloten vennootschap? Dan kan deze bijdrage voor u van belang zijn. Het gaat over afspraken die u met uzelf maakt.

Het schriftelijk vastleggen van rechtshandelingen van een besloten vennootschap

Een wetsartikel dat in de praktijk weinig bekendheid geniet, is art. 2:247 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt, kort gezegd, dat rechtshandelingen van een besloten vennootschap met diens enig aandeelhouder schriftelijk moeten worden vastgelegd, wanneer de vennootschap door deze enig aandeelhouder wordt vertegenwoordigd. Uitzondering hierop vormen rechtshandelingen, die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. Indien daarvan geen sprake is en de rechtshandeling niet schriftelijk is vastgesteld kan deze ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.

Schriftelijkheidsvereiste

In de praktijk mag niet te snel worden aangenomen dat er sprake is van een rechtshandeling, die tot de gewone bedrijfsuitoefening behoort of dat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag bevestigt dit maar weer. In deze uitspraak werd beslist dat het sluiten van een managementovereenkomst met de DGA niet tot de gewone bedrijfsuitoefening van de betreffende vennootschap kon worden gerekend. Dit had dus schriftelijk moeten gebeuren, wat niet het geval was. Het daarop volgende verweer van de DGA, dat aan het schriftelijkheidsvereiste werd voldaan omdat er facturen verstuurd waren, werd door de rechtbank verworpen. Dat is in lijn met eerdere uitspraken. Hiermee werd het voor de betrokken DGA spannend. Hij was namelijk gedagvaard door de curator van zijn inmiddels gefailleerde vennootschap. De curator had de vernietiging ingeroepen van de managementovereenkomst en de door de vennootschap aan de DGA uitbetaalde managementvergoedingen teruggevorderd. In dit geval wees de rechtbank uiteindelijk de vordering van de curator tot terugbetaling van de uitbetaalde managementfees af omdat de rechtbank van oordeel was dat de waarde van de geleverde bestuursdiensten opwoog tegen de betaalde bedragen. Dat zal zich echter niet altijd makkelijk laten bewijzen door een DGA.

Advies over het schriftelijk vastleggen van rechtshandelingen

In eerdergenoemde casus werd door de bestuurder onnodig risico gelopen. Was de overeenkomst schriftelijk vastgelegd geweest dan had de hele discussie niet gespeeld. Het kan zich vaker voordoen dan u denkt, bijvoorbeeld ook als u de auto van de vennootschap overneemt. Houdt dit in het achterhoofd en vraag in voorkomend geval advies.