Geen plicht tot klagen bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

6 mei 2024

Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn of haar taak. Als de bestuurder zijn taak niet naar behoren uitoefent en hem daarvan een ernstig verwijt treft kan de rechtspersoon zijn (oud-)bestuurder aansprakelijk stellen op grond van artikel 2:9 BW. De Hoge Raad oordeelde recent dat een bestuurder zich daarbij niet kan verweren met het standpunt dat de rechtspersoon tijdig had moeten klagen (artikel 6:89 BW). 

Op 26 april 2024 boog de Hoge Raad zich over de situatie waarin een door de rechtspersoon aansprakelijk gestelde bestuurder zich beroept op de klachtplicht (artikel 6:89 BW). De bestuurder meent dat de rechtspersoon c.q. schuldeiser geen beroep meer kan doen op een gebrek in zijn prestatie als bestuurder, omdat de rechtspersoon hierover niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de bestuurder heeft geklaagd.

De Hoge Raad gaat niet mee in de uiteenzetting van de bestuurder en oordeelt dat de klachtplicht niet van toepassing is bij een onbehoorlijke taakvervulling van een bestuurder. De Hoge Raad legt twee argumenten aan zijn oordeel ten grondslag. Eerst wordt gewezen op de aard van de rechtsverhouding tussen de bestuurder en de rechtspersoon. Het gaat om een “rechtspersonenrechtelijke relatie”, terwijl de klachtplicht alleen van toepassing is op verbintenissen. Een verbintenis kwalificeert niet als een rechtspersonenrechtelijke, maar als een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking. Ten tweede wijst de Hoge Raad erop dat toepassing van de klachtplicht zou meebrengen dat een bestuurder namens de rechtspersoon moet klagen over zijn eigen onbehoorlijke taakvervulling. Dat kan dan niet worden verwacht. Dit geldt ook voor de eventuele medebestuurders, met het oog op de collegiale banden binnen het bestuur.

Ziet u zich als (oud-)bestuurder na enige tijd geconfronteerd met een aansprakelijkstelling van de rechtspersoon? Let er dan op dat u zich niet kunt beroepen op het feit de rechtspersoon niet tijdig heeft geklaagd.

Heeft u een vraag over uw aansprakelijkheid als (oud-)bestuurder? Neem dan gerust contact op met onze specialist Meike de Groot.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN