Hoe ‘vrij’ is het recht op vrije advocatenkeuze? (II)

30 juni 2020

Op 5 juni publiceerde ik een blog: “Hoe ‘vrij’ is het recht op vrije advocatenkeuze?” Ik eindigde mijn blog met de opmerking dat dit onderwerp relevant zal blijven. En ziedaar: in de tussentijd is een nieuw relevant arrest inzake dit onderwerp gepubliceerd. In deze blog wordt dit arrest ter aanvulling besproken.

Recent arrest HvJEU 14 mei 2020

In het recente arrest (C-667/18) ging het Hof van Justitie wederom in op de reikwijdte van het recht op vrije advocatenkeuze in het kader van een rechtsbijstandsverzekering. Een verzekerde kan een beroep doen op het recht op vrije advocatenkeuze in het kader van een “gerechtelijke procedure”. Hoe ver reikt deze bevoegdheid? Het Hof van Justitie wijst er op dat er – net als bij een “administratieve procedure”- geen onderscheid mag worden gemaakt tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een gerechtelijke procedure. Er wordt namelijk geoordeeld dat de context en de doelstellingen van het recht op vrije advocatenkeuze met zich meebrengen dat een “gerechtelijke procedure” niet enkel ziet op procedures voor een gerecht, maar dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie onder dit begrip valt. 

Ook voor het bemiddelen en onderhandelen kan dus een beroep worden gedaan op het recht op vrije advocatenkeuze. Een beperkte uitleg van het begrip “gerechtelijke procedure” zou niet in lijn zijn met de strekking van het recht om een advocaat te kiezen, aldus het Hof van Justitie. De strekking van van het recht op vrije advocatenkeuze ziet immers op het adequaat beschermen van de belangen van verzekerden.

 Conclusie

Met dit arrest wordt wederom een verbreding ingezet van het recht op vrije advocatenkeuze. In mijn vorige blog concludeerde ik dat verzekerden een eigen advocaat kunnen inschakelen als het nodig is om een administratieve of gerechtelijke procedure te voeren, of als de wederpartij verzekerd is bij dezelfde rechtsbijstandsverzekeraar. Hieraan wordt toegevoegd dat het begrip “gerechtelijke procedure” ruim moet worden uitgelegd. Hieronder valt dus ook het bemiddelen of onderhandelen tussen partijen. Deze verruiming van het recht op vrije advocatenkeuze zal in de praktijk voor veel verzekerden betekenen dat zij sneller een beroep op dit recht kunnen doen dan dat zij mogelijkerwijs voor ogen hebben gehad. Wees je bewust van je rechten als je een rechtsbijstandverzekering hebt.

Gerelateerde actualiteiten