Hoge Raad zet streep door regresvordering pensioenpremie op derde

16 december 2019

Stel, een van uw werknemers raakt betrokken bij een ongeval waardoor deze werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. Alhoewel de werkgever op geen enkele wijze betrokken is bij het ongeval, lopen de kosten voor de werkgever gauw op. Maar wist u dat u als werkgever op grond van artikel 6:107a BW bepaalde kosten kan verhalen op de aansprakelijke partij? Recentelijk heeft de Hoge Raad de discussie over het al dan niet kunnen verhalen van de pensioenpremie echter ten nadele van de werkgever beslecht. Iets waar de werkgever in de praktijk rekening mee moet houden…

Juridisch kader

Op basis van het tweede lid van artikel 6:107a BW heeft de werkgever een zelfstandig verhaalsrecht ter zake het door hem doorbetaalde loon. Kortweg regresvordering of loonregres genoemd. De bepaling strekt ertoe te voorkomen dat degene die de schade heeft veroorzaakt aan zijn verplichting tot vergoeding daarvan ontkomt. De aansprakelijke derde profiteert anders immers van het feit dat de door hem veroorzaakte schade wordt vergoeddoor de werkgever.

Voordat de werkgever aanspraak kan maken op zijn regresrecht moet een aantal voorwaarden in vervulling gaan. Allereerst moet op de werkgever daadwerkelijk een loondoorbetalingsverplichting rusten op grond van een individuele arbeidsovereenkomst of op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst. Verder moet vaststaan dat het letsel van de werknemer veroorzaakt is door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. Om die ander aansprakelijk te kunnen stellen, moet de werkgever bovendien op de hoogte zijn van de identiteit van die derde partij. Tot slot moet de aansprakelijkheid van de derde partij zijn erkend of op een andere manier zijn vastgesteld. Als aan deze drie voorwaarden is voldaan, kan de werkgever mogelijk aanspraak maken op zijn verhaalsrecht.

Verhaalbare kosten?

Aan de regresvordering van de werkgever zit een belangrijke beperking. De werkgever kan namelijk ten hoogste het bedrag verhalen waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting, aansprakelijk zou zijn. Kortgezegd komt dit erop neer dat de werkgever alleen het doorbetaalde nettoloon van de aansprakelijke partij kan vorderen. De ingehouden loonbelasting, sociale premies, en andere kosten van het loon moet de werkgever zelf betalen.[1] Voor de toepassing van deze regel doet het er niet toe of het gaat om tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.[2]

Er bestaat discussie over de vraag welke kosten de werkgever precies op de aansprakelijke partij kan verhalen in het kader van zijn loonregresrecht. Kan hij bijvoorbeeld ook aanspraak maken op een onkostenvergoeding, kilometervergoeding, spaarpremies, de kosten van een leaseauto, gemaakte advocaatkosten of pensioenpremies? Ten aanzien van die laatste schadepost heeft de Hoge Raad in een recent gewezen arrest duidelijkheid gegeven. Dit heeft alles te maken met het recent door de Hoge Raad gewezen arrest over pensioenpremies in het kader van een loonregresvordering.[3]

Pensioenpremie als een te verhalen kostenpost?

Op 26 februari 2019 zag de Hoge Raad zich voor de (prejudiciële)vraag gesteld of de pensioenpremie die een werkgever verplicht heeft afgedragen tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer onder het loonbegrip van artikel 6:107a lid 2 BW valt. En zo ja, of een verschil moet worden gemaakt tussen het werknemersgedeelte en het werkgeversgedeelte van het afgedragen pensioen.

Op 15 november 2019 heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt: de werkgever heeft geen verhaal op derden voor de pensioenpremie, niet voor het werkgeversgedeelte, en ook niet voor het werknemersgedeelte. Dit ondanks het feit dat het werknemersgedeelte, anders dan het werkgeversgedeelte, volgens de Hoge Raad wél onder het loonbegrip van artikel 6:107a BW valt. Gelet op de parlementaire geschiedenis en eerder gewezen arresten ligt het volgens de Hoge Raad echter voor de hand om artikel 6:107a lid 2 BW zo uit te leggen dat de werkgever voor het loon op het ingehouden werknemersgedeelte van de pensioenpremie geen verhaal heeft. De werkgever heeft immers alleen een verhaalsrecht voor wat hij de werknemer netto uitbetaalt. Dit vanwege de hanteerbaarheid van de wet en een zo eenvoudig mogelijke toepassing daarvan in de praktijk. Omdat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie überhaupt niet onder het loonbegrip valt heeft de werkgever alleen daarom al geen verhaalsrecht op dit deel van de premie.

Slot

Wilt u meer weten over het regresrecht van artikel 6:107a BW, over de te verhalen posten, of over het in deze blog besproken arrest van de Hoge Raad neem dan contact op met een van onze specialisten.


[1] HR 27 november 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0092; HR 13 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8600.  

[2] HR 25 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1288.

[3] HR 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1784.