Internationale koopovereenkomsten

30 november 2018

In het geval van een internationale koopovereenkomst is het soms lastig te achterhalen welke regels van toepassing zijn. Om dit makkelijker te maken kan het Weens Koopverdrag op de overeenkomst van toepassing worden verklaard.

In de praktijk wordt de toepasselijkheid van dit koopverdrag in de regel in de internationale overeenkomst uitgesloten.

De toepassing van het Weens Koopverdrag

Het verdrag van Wenen inzake koopovereenkomsten bevat regels omtrent de kwaliteit, betaling, aflevering, non-conformiteit van zaken en ontbinding van overeenkomsten. Het verdrag is alleen van toepassing op koopovereenkomsten tussen bedrijven. Consumentenkoop is in dit verdrag uitgesloten. Het verdrag is alleen van toepassing op de koop en verkoop van roerende zaken.

Voor de toepassing van dit verdrag hoeven de partijen geen lid te zijn van de Europese Unie, ook andere landen kunnen lid zijn van dit verdrag. Bij het sluiten van een overeenkomst hebben partijen contractsvrijheid. Hieruit vloeit voort dat ook bij overeenkomsten met partijen van landen die géén lid zijn van het verdrag, in de overeenkomst het Koopverdrag van toepassing kan worden verklaard.

Verschillen met het Nederlands recht

Het Weens Koopverdrag bevat algemene regels. Hierdoor kan het voorkomen dat het nationaal recht gunstigere regels heeft. Dit is ook het geval met het Nederlands recht.

Algemene voorwaarden art 8 Koopverdrag

De regels met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn in het Weens Koopverdrag verzwaard. In dit verdrag is opgenomen dat de koper de beschikking moet hebben over de algemene voorwaarden in zijn eigen taal.

Volgens het Nederlands recht is voor toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden nodig dat de voorwaarden ter hand zijn gesteld dan wel duidelijk naar deze voorwaarden is verwezen, door deponering griffie of Kamer van Koophandel, bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Fatale termijn non-conformiteit art. 39 Koopverdrag

Indien de zaak niet beantwoord aan de koopovereenkomst, moet de koper dat binnen twee jaar na de aflevering melden aan de verkoper ingevolge het Weens Koopverdrag. Als hij dit niet doet verliest de koper al zijn rechten.

Volgens het Nederlands recht moet de koper het gebrek binnen een bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken melden.

Herstel wanprestatie art. 45 Koopverdrag

In het Nederlands recht worden er verschillende manieren geboden voor herstel van een wanprestatie, namelijk;

  • Aflevering van het ontbrekende;
  • Herstel van de geleverde zaak;
  • Vervanging van de afgeleverde zaak;
  • Ontbinding van de koopovereenkomst;
  • Schadevergoeding.

In het koopverdrag wordt vooral gestuurd op de schadevergoeding. Ook mag de schadevergoeding niet hoger zijn dan de door verkoper ‘voorzienbare schade’. Deze bepaling kan dus zowel een voordeel als een nadeel opleveren voor de verkoper.  

Ontbinding van de koopovereenkomst art. 25 Koopverdrag

In artikel 25 van het Koopverdrag is opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen mogelijk is als er sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Dit houdt in dat de koper niet heeft ontvangen wat hij mocht verwachten. Hierdoor kan de koopovereenkomst niet gemakkelijk worden ontbonden.

In het Nederlands recht is opgenomen dat een overeenkomst bij iedere tekortkoming kan worden ontbonden, tenzij de aard van de tekortkoming een ontbinding niet rechtvaardigt. In de praktijk is een tekortkoming altijd reden om een overeenkomst te ontbinden.

Gedeeltelijk uitsluiten

Ingevolge artikel 6 van het Weens Koopverdrag kan een gedeelte van het verdrag bij de koopovereenkomst worden uitgesloten. Het Weens Koopverdrag is, op basis van bovengenoemde informatie, op sommige punten voordeliger voor de koper, zoals bijvoorbeeld artikel 39 van het Koopverdrag met betrekking tot wanprestatie. Echter is het verdrag op sommige punten ook voordeliger voor de verkoper, zoals bijvoorbeeld artikel 25 van het Koopverdrag met betrekking tot de ontbinding. Derhalve is het van belang om voor het sluiten van een koopovereenkomst goed te kijken welke regels voordeliger zijn voor uw situatie als koper of juist als verkoper, en deze dan van toepassing te verklaren.