Meer flexibiliteit met de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt 2015

8 juli 2016

Per 1 juli 2016 is de nieuwe wet Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Met deze nieuwe wet zijn de mogelijkheden van tijdelijke huur enorm uitgebreid en is geprobeerd om de doorstroming op de huurwoningmarkt te stimuleren. De nieuwe wet moet onder andere de flexibiliteit op de huurmarkt bevorderen en de prijs- kwaliteitverhouding verbeteren.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Een belangrijke wijziging die deze wet teweegbrengt ten opzichte van de bestaande huurwetgeving met betrekking tot woonruimte is dat de mogelijkheid wordt geïntroduceerd van het sluiten van een huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd. Op basis van de oude wetgeving konden alleen huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden gesloten wanneer het ging om woonruimte. Slechts als sprake was van een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur was, dan kon de huurovereenkomst voor een korte bepaalde duur worden afgesloten. In die laatste categorie moet je denken aan vakantiewoningen of tijdelijke verhuur in verband met sloop. De nieuwe wet biedt aldus de mogelijkheid van het sluiten van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van maximaal twee jaren. Die huurovereenkomst voor de duur van twee jaren of korter hoeft niet te worden opgezegd en eindigt na afloop van de overeengekomen duur. Wel is vereist dat de verhuurder voorafgaand aan het aflopen van die overeengekomen duur de huurder schriftelijk moet informeren over beëindiging en uiterlijk één maand voor afloop van de huurovereenkomst moet informeren. Gebeurt dat niet, of niet tijdig, dan loopt de huurovereenkomst daarna voor onbepaalde tijd door. De huurder mag van zijn kant de tijdelijke huurovereenkomst altijd tussentijds opzeggen en die opzeggingsbevoegdheid mag niet contractueel worden uitgesloten.

Belangrijk is op te merken dat deze mogelijkheid tot tijdelijke verhuur niet geldt voor zogeheten “toegelaten instellingen”. Daarbij moet worden gedacht aan woningbouwcorporaties. Tijdelijke verhuur van twee jaren geldt voor zelfstandige woonruimte. Voor onzelfstandige woonruimte (bijv. studentenkamers) kan een huurovereenkomst van bepaalde tijd worden gesloten van maximaal vijf jaren.

Uitbreiding “dringend eigen gebruik”

Een andere wijziging die de nieuwe wet teweeg brengt is de uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik. In de wet wordt gewerkt met zogenoemde “doelgroepcontracten”. Wanneer een woning is bestemd voor een bepaalde doelgroep is het de bedoeling dat die woning na afloop van de huurovereenkomst ook aan die bepaalde doelgroep verhuurd blijft. De wet kende al de categorieën van gehandicapten, ouderen of woningen die bestemd zijn voor studenten. Deze doelgroepen worden nu uitgebreid met drie nieuwe categorieën, te weten jongeren, promovendi en grote gezinnen (lees: een gezin van acht of meer personen). Voor al deze doelgroepen is het belangrijk om uitdrukkelijk in de huurovereenkomst vast te leggen dat de huurovereenkomst is bestemd voor de betreffende doelgroep en dat de woning na beëindiging van de huurovereenkomst opnieuw aan de betreffende doelgroep zal worden verhuurd. 

Uitbreiding “diplomatenclausule”

Verder leidt de nieuwe wet tot een aanpassing van de “diplomatenclausule”. Een diplomatenclausule houdt in dat een woning in de tussentijd kan worden verhuurd wanneer de eigenaar afwezig is en weer dient te worden ontruimd wanneer die weer terugkeert. Deze diplomatenclausule geldt dan als een opzeggingsgrond. Toepassing van deze  diplomatenclausule is met de nieuwe wet verruimd.

Uitbreiding van de Leegstandswet

Tot slot is de doorstroming van de huurmarkt bevorderd met de uitbreiding van de Leegstandswet. Op grond van de Leegstandswet kan een eigenaar een leegstaande woning tijdelijk verhuren in afwachting van verkoop, sloop of renovatie. De tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet was slechts mogelijk als het ging om drie categorieën. Aan die drie categoriseren is een vierde categorie toegevoegd, te weten een huurwoning die te koop staat. Op deze manier wordt voorkomen dat voormalige huurwoningen die in de verkoop worden gezet lange tijd leeg staan of te koop staan en kan de verhuurder vrij snel van de zijn huurder af als een koper zich aandient.

Met de nieuwe wet doorstroming huurmarkt 2015 is dus een duidelijke wijziging aangebracht in het bestaande systeem. Met name de introductie van het sluiten van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is een wezenlijke verandering en zal ongetwijfeld weer tot de nodige discussies leiden. Wel geeft dit voor veel verhuurders eindelijk de mogelijkheid om niet direct voor een hele lange tijd aan een huurder vast te zitten.