Wetswijziging: Bestuurders sneller aansprakelijk wegens onbehoorlijk bestuur!

15 augustus 2016

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de EU-richtlijn jaarrekening (2013/34/EU). Als gevolg hiervan zijn een aantal wettelijke regelingen met betrekking tot het opmaken, vaststellen en openbaar maken van de jaarrekening gewijzigd.

Termijn voor het openbaar maken van de jaarrekening

De voornaamste wijziging is dat de termijn voor het openbaar maken van de jaarrekening met één maand is verkort. Hierdoor moet het bestuur van een rechtspersoon de jaarrekening binnen twaalf maanden na het einde van het boekjaar deponeren bij het handelsregister. Dit betreft de uiterste termijn voor openbaar maken. De hoofdregel blijft dat de jaarrekening openbaar moet worden gemaakt binnen acht dagen na vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze vaststelling moet in principe plaatsvinden binnen twee maanden nadat het bestuur de jaarrekening heeft opgemaakt. Vanwege de wijziging van de uiterste termijn van openbaarmaking zijn ook de maximale (verlengings)termijnen voor het opmaken van de jaarrekening met één maand verkort. De jaarrekening moet door het bestuur niet later dan tien maanden na afloop van het boekjaar zijn opgemaakt.

Deze wijzigingen hebben in ieder geval effect op de jaarrekeningen over de boekjaren die op of na 1 januari 2016 zijn aangevangen. Ook wanneer in de statuten nog een oude regeling is opgenomen, die uitgaat van een langere maximum verlengingstermijn voor het opmaken van de jaarrekening, zal de nieuwe regeling en daarmee de verkorte termijn van toepassing zijn. Door de directe werking van de nieuwe regeling, is het strikt genomen niet noodzakelijk om de statuten te wijzigen. Vanuit een oogpunt van voorkoming van onduidelijkheden is dit echter wel te adviseren.

Gevolgen van het niet tijdig openbaar maken van de jaarrekening

Wellicht denkt u als bestuurder, ach wat is nu één maand korter? Inderdaad valt dat nog wel te overzien. Houdt u er wel rekening mee dat wanneer u de jaarrekening over het lopende of komende boekjaar niet binnen de nieuwe verkorte termijn openbaar maakt, dit gevolgen voor u als bestuurder kan hebben.

Het niet tijdig voldoen aan de openbaarmakingsverplichting geldt namelijk als een economisch delict waarbij de straf kan oplopen tot een geldboete van maximaal € 20.250 of een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.

Daarnaast geldt voor bestuurders van besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties, onderling waarborgmaatschappijen en stichtingen dat zij ingeval van faillissement, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een eventueel tekort, wanneer aannemelijk is dat het faillissement is ontstaan door onbehoorlijk bestuur. Het niet tijdig voldoen aan de openbaarmakingsverplichting wordt aangemerkt als onbehoorlijk bestuur en wordt tevens vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

Voor wat betreft de verenigingen, coöperaties, onderling waarborgmaatschappijen en stichtingen geldt deze aansprakelijkheid op dit moment alleen wanneer deze rechtspersonen aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen. Er is momenteel echter een wetsvoorstel in behandeling waarbij de voormelde aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement gaat gelden voor bestuurders van alle rechtspersonen ongeacht of zij aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen.

Meer informatie of advies?

Zoals hiervoor weergegeven kan een relatief kleine wetswijziging, grote gevolgen hebben. Van u als bestuurder/ondernemer wordt verwacht dat u op de hoogte bent van alle (wijzigingen in de) voor u geldende regelgeving. Wij kunnen ons voorstellen dat u niet altijd de tijd heeft om uzelf te verdiepen in de geldende regelgeving en de (jaarlijkse) wijzigingen, daarom staan wij u graag met raad en daad terzijde. Heeft u vragen over de op uw situatie van toepassing zijnde regelgeving? Neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s. Wij houden onze kennis van het geldende recht up-to-date, staan u graag te woord en helpen u waar mogelijk verder.