Digitaal oprichten van een B.V.; een wetsvoorstel ter consultatie

12 juli 2021

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) oprichten zonder in persoon voor de notaris te verschijnen of een schriftelijke (gelegaliseerde) volmacht te verstrekken?

Volgens een Europese Richtlijn moet dit vanaf 1 augustus 2021 mogelijk zijn. Toch laat het digitale oprichten in Nederland nog even op zich wachten; de wetgever heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het wetgevingstraject en maakt daarom gebruik van de uitstelmogelijkheid die de richtlijn biedt. Uitstel is mogelijk tot uiterlijk 1 augustus 2022. Tot 12 juli 2021 ligt het concept wetsvoorstel Digitalisering in het vennootschapsrecht ter consultatie.

Wat houdt digitaal oprichten in?

Ook al wordt op dit moment gebruik gemaakt van de uitstelmogelijkheid, op termijn zal deze wet in werking moeten treden. Hoe zal zo’n digitale oprichting er uit zien? Uit het conceptwetsvoorstel blijkt dat de tussenkomst van de notaris vereist blijft, zij het dat dit in digitale vorm plaatsvindt via een beveiligd platform. Binnen dit platform kan de notaris de oprichter via een audio- en videoverbinding inlichten over gevolgen van de akte en vragen beantwoorden. Vervolgens stelt de notaris de identiteit van de oprichter vast door middel van een digitaal identificatiemiddel op het hoogste betrouwbaarheidsniveau (eIDAS-identificatieniveau). Door middel van een digitale handtekening kunnen de oprichter en de notaris de akte ondertekenen. In het conceptwetsvoorstel wordt de notaris overigens de mogelijkheid geboden onder bepaalde omstandigheden van de partijen te vragen toch in persoon te verschijnen.

Verschil analoge oprichting

Naast het feit dat deze richtlijn voor het eerst in Nederland mogelijk zal maken een notariële akte digitaal te ondertekenen, zijn er meer vormverschillen tussen een digitale en analoge oprichting van een B.V.

Taal notariële akte

Omdat de richtlijn voorschrijft dat de notariële akte van oprichting wordt opgesteld conform een door de lidstaat te onderwerpen model in ten minste een officiële taal van de Europese Unie die zoveel mogelijk grensoverschrijdende gebruikers grotendeels begrijpen, zal de notariële akte vermoedelijk niet in het Nederlands kunnen worden opgesteld. Dit is een wezenlijk verschil met huidig recht, dat juist voorschrijft dat de notariële akte (en daarmee de statuten) in de Nederlandse taal moet worden verleden.  Bij een officiële taal van de Europese Unie die zoveel mogelijk grensoverschrijdend wordt gebruikt, wordt al snel aan de Engelse taal gedacht; het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie doet hier niets aan af: ook in Ierland en in Malta is het Engels een officiële taal. Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt in het wetsvoorstel de bevoegdheid toegekend het model van de oprichtingsakte aan te wijzen en de taal of talen waarin deze mogen worden opgesteld, te bepalen. 

Oprichtingsmoment verschuift

Waar bij analoge oprichting de B.V. al daadwerkelijk bestaat vanaf het moment van het ondertekenen van de oprichtingsakte, bestaat de digitaal opgerichte B.V. pas op het moment dat de Kamer van Koophandel de inschrijving in het handelsregister heeft verwerkt. Het digitaal oprichten van een B.V. kan daarom iets meer tijd in beslag nemen.  In de praktijk zal dit veelal niet al te bezwaarlijk zijn, mede in verband met de sanctie die artikel 2:180 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek oplegt in verband met door het bestuur in het tijdvak tussen oprichting en inschrijving bij het handelsregister verrichte rechtshandelingen: persoonlijke aansprakelijkheid. Dit is over het algemeen voldoende argument om geen rechtshandelingen namens de B.V. te verrichten voordat de inschrijving is voltooid.

Inbreng op aandelen

In het conceptwetsvoorstel is opgenomen dat enkel in geld op aandelen kan worden ingebracht, als gekozen wordt voor een digitale oprichting. Voor een inbreng in natura blijft een analoge oprichting de standaard.

Bestuursverbod

De personen die bestuurder willen worden van de op te richten B.V. moeten uiterlijk bij de oprichting van de B.V. aan de notaris verklaren dat aan hen geen bestuursverbod is opgelegd in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland, op een van de gronden genoemd in artikel 175a lid 6 van het conceptwetsvoorstel. Personen met een dergelijk bestuursverbod kunnen voor de duur van dat bestuursverbod niet tot bestuurder van de B.V. worden benoemd.

Wanneer treedt de wet in werking?

Het is nog niet bekend wanneer de wet precies in werking treedt. De wetgever heeft meer tijd nodig voor het wetgevingstraject en maakt daarom gebruik van de uitstelmogelijkheid van de richtlijn. Op dit moment is het conceptwetsvoorstel Digitalisering in het vennootschapsrecht online gepubliceerd ter consultatie. Voordat de wet daadwerkelijk is aangenomen en inwerking treedt, moet het eerst door de Tweede Kamer en vervolgens door de Eerste Kamer worden behandeld.

Meer informatie en/of vragen

Houd onze blogs in de gaten voor updates omtrent het conceptwetsvoorstel Digitalisering in het vennootschapsrecht. Voor meer informatie over de inhoud van het wetsvoorstel of de inwerkingtreding kunt u natuurlijk ook contact opnemen met een van onze (kandidaat-)notarissen van DeHaan Advocaten en Notarissen.

Gerelateerde actualiteiten