De (dreigende) verplichting om bedrijventerreinen in samenwerking te gaan verduurzamen

10 juni 2024

De Raad voor de leefomgeving en de infrastructuur (Rli) heeft in oktober 2023 aanbevelingen gedaan om bedrijventerreinen te verduurzamen. Deze adviezen zijn positief ontvangen. De Rli is een strategisch adviescollege voor regering en parlement.

Heel kort samengevat doet de Rli de volgende aanbevelingen aan het Rijk:

1.    er moet een helder toekomstbeeld worden geschetst van duurzame bedrijventerreinen, met meetbare normen. De bedrijventerreinen zouden moeten worden voorzien van een duurzaamheidslabel;
2.   bedrijven moeten worden gestimuleerd om in georganiseerd verband en in samenwerking met elkaar bedrijventerreinen te verduurzamen. Dat zou op den duur zelfs verplicht moeten worden gesteld;
3.    er moet een heldere rolverdeling tussen de overheden en uitvoeringsinstanties komen bij de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Indien men zelf de regie wil houden, is het uiteraard verstandig om zelf alvast actie te ondernemen. In samenwerking met elkaar kan er dan worden gezocht naar oplossingen voor problemen die steeds groter worden, zoals de congestieproblemen, aansluitproblemen op het net, watertekorten en leveringsonderbrekingen etc. Door zelf en in samenwerking met elkaar te voorzien in mogelijkheden kunnen risico’s worden beperkt en besparingen worden bereikt.

Van belang is ook om te proberen ontwikkelingen en risico’s vooruit te zien. Niet alleen feitelijk, maar ook contractueel. Beloofde en verwachte resultaten komen immers lang niet altijd uit. Het is van belang om goede afspraken te maken en vast te leggen, zoals goede garanties en prestatieafspraken.

Het Rijk financiert het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB) dat bedoeld is om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren en kennis te delen. De provincies stellen middelen via energiefondsen beschikbaar, waaronder de provincie Overijssel via het Energiefonds Overijssel. Er zijn voor 2024 subsidies beschikbaar gesteld. Zo is er in Overijssel € 40.000.000,- voor hernieuwbare energie door ondernemingen en € 20.000.000,- voor energie-efficiëntie ondernemingen beschikbaar. Reden dus te meer om actief te starten met de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Mocht u vragen hebben of nader advies willen inwinnen dan kunt u uiteraard contact opnemen met mr. R.H. van Dijke.