Einde bepaalde tijdscontract? Blijf letten op de aanzegplicht!

22 juni 2015

Het viel te verwachten. Vergissingen zijn gemaakt en de eerste rechterlijke uitspraken over de aanzegplicht zijn gepubliceerd. Net als met elke andere wetswijziging, moeten werkgevers en werknemers wennen aan een nieuwe realiteit, en dat gaat met vallen en opstaan.

De aanzegplicht, wat was dat ook alweer? En wanneer geldt die?
Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om uiterlijk één maand voor afloop van een bepaalde tijdscontract aan een werknemer schriftelijk bekend te maken of het contract wordt verlengd of niet. Dit wordt de ‘aanzegplicht’ genoemd. De aanzegplicht geldt niet voor contracten korter dan zes maanden.

Een werkgever hoeft niet te wachten met het aanzeggen. Hij kan dit zelfs al bij het aangaan van het arbeidscontract doen (gemotiveerd). In één van de rechterlijke uitspraken over de aanzegplicht heeft de rechter dit ook goed gevonden. De keerzijde daarvan is wel dat een werknemer wel om zich heen zal blijven kijken op zoek naar een andere baan.

Wat gebeurt er bij het uitblijven of een te late aanzegging?
Als een werkgever niet aanzegt, dan eindigt het contract van rechtswege. Er is dus geen sprake van een automatische verlenging. Wel is de werkgever dan aan de werknemer een aanzegvergoeding van één maandsalaris verschuldigd. Als de werkgever te laat aanzegt, dan wordt de aanzegvergoeding naar rato verlaagd.

Welke fouten zijn er inmiddels al gemaakt?
De belangrijkste fouten zijn gemaakt bij het vergeten van de aanzegging. En die zijn zo gemaakt. Zo oordeelde een rechter in Leeuwarden dat een werkgever die een bedrijf had overgenomen de aanzegvergoeding moest betalen, omdat hij niet in de gaten had dat de werknemer een bepaalde tijdscontract had, dat van rechtswege afliep.

Ook zijn er nog veel werkgevers die denken dat ze niet hoeven aanzeggen, als het contract wordt verlengd. Dit is onjuist. Ook dan moet de werkgever uiterlijk één maand van tevoren mededelen wat zijn intenties zijn. Een heel late verlenging, bijvoorbeeld 1 dag voor afloop van het contract, leidt tot schending van de aanzegplicht en tot de verplichting om de aanzegvergoeding te betalen.

Overigens kan de werknemer niet rustig blijven wachten met het claimen van de aanzegvergoeding als de werkgever niet betaalt. Binnen 3 maanden nadat de verplichting om aan te zeggen ontstond, moet hij aan de rechter vragen om toekenning van de aanzegvergoeding. Dat betekent dus binnen 2 maanden na afloop van het contract of na de verlenging. Dit is een vervaltermijn, wat betekent dat na afloop van de termijn geen claimrecht meer bestaat.  Wij verwachten dat weinig werknemers na een verlenging de aanzegvergoeding zullen claimen, al was het maar omdat een dergelijke claim hun kansen op een volgende verlenging kan schaden.

Daarnaast zijn er fouten gemaakt over het overgangsrecht (de aanzegplicht begint pas op 1 januari 2015 en niet eerder) en de te volgen procedure.

Tips en trucs: hoe voorkom of claim ik de aanzegvergoeding?
Voor werkgevers is het noodzakelijk om (automatische) reminders in te bouwen in Outlook, de personeelsadministratie of andere systemen. Bij bedrijfsovernames moet extra kritisch worden gekeken naar de bepaalde tijdscontracten, ook die voor de overname al zijn geëindigd. Ook bij ketens van contracten ontstaan risico’s op vergissingen. Een correcte administratie ten aanzien van bepaalde tijdscontracten kan een hoop onnodige kosten schelen, waar weinig juridische verweermiddelen tegenover staan. Werkgevers zijn dus gewaarschuwd!

Werknemers kunnen afwachten of hun werkgever een fout maakt, maar dus niet te lang. Ook werknemers zullen de termijnen in de gaten moeten houden. Als een werknemer recht meent te hebben op de aanzegvergoeding, dan kan hij een verzoek indienen bij de kantonrechter.

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanzegplicht, bijstand in een (eventuele) procedure, en de andere wijzigingen in het arbeidsrecht, zoals het nieuwe ontslagrecht, dan kunt u contact met mij opnemen via k.devries@dehaanlaw.nl of via 058-2121075. Ook kunt u via dit telefoonnummer contact opnemen met mijn collega’s van de sectie arbeidsrecht.