Het nut van een gedragsaanwijzing bij huur van woonruimte

4 maart 2024

Doorgaans zijn in een huurovereenkomst of de bijbehorende algemene bepalingen regels opgenomen over het voorkomen van overlast. Toch komt het geregeld voor dat huurders overlast veroorzaken. Dit kan het woongenot van omwonenden ernstig verstoren en kan leiden tot klachten bij de verhuurder. Een verhuurder dient deze klachten serieus te nemen en in het voorkomende geval dat de klager tevens huurder van desbetreffende verhuurder is, heeft de verhuurder ook de plicht om te doen wat in zijn of haar macht ligt om de overlast te beëindigen. Indien dit wordt nagelaten kan de verhuurder tekortschieten in diens verplichtingen naar de klagende huurder.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de overlast kan een verhuurder verschillende middelen inzetten om de overlast te beëindigen. Soms is een gesprek met de overlastveroorzakende huurder voldoende om de problemen op te lossen, maar helaas is dit niet altijd het geval.

Een gedragsaanwijzing wordt ook wel een ‘laatste kans overeenkomst’ genoemd en is een formele manier om de overlastgevende huurder op de hoogte te stellen van specifieke gedragingen die als overlast worden beschouwd. Het biedt een duidelijk kader waarbinnen hele concrete afspraken worden gemaakt, waardoor misverstanden kunnen worden voorkomen. Door tijdig en helder in te grijpen en de huurder expliciet te wijzen op ongewenst gedrag, kan een gedragsaanwijzing helpen om verdere escalatie van problemen te voorkomen. Woningcorporaties zetten dit middel dan ook geregeld in.

Indien een gedragsaanwijzing wordt opgesteld is het van belang dat daarin duidelijk wordt omschreven welk gedrag niet wordt getolereerd en ook wat de consequentie zal zijn indien de afspraken uit de gedragsaanwijzing door de huurder worden geschonden. Daarnaast dient de gedragsaanwijzing zowel door de verhuurder als de huurder te worden ondertekend.

Mocht de gedragsaanwijzing worden geschonden, dan biedt dat doorgaans mogelijkheden voor de verhuurder om  de huurovereenkomst op te zeggen of te laten ontbinden. Daarbij is ook van belang hoe de verhuurder is omgegaan met de overtreding van de gedragsaanwijzing: heeft de verhuurder consequent gereageerd of is de overtreding wellicht aanvankelijk getolereerd? Indien de verhuurder eerdere overtredingen van de gedragsaanwijzing heeft getolereerd of heeft gewacht alvorens actie te ondernemen kan dit in een juridische procedure soms nadelig uitpakken.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN