Maximering huurprijsverhoging in de vrije sector

26 maart 2021

De Eerste Kamer heeft op 23 maart jl. de nieuwe ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ aangenomen. Dit wetsvoorstel is een initiatief van Tweede Kamerlid Nijboer.  Het beoogde doel is om huurders van woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs – vrije sector – bescherming te bieden tegen hoge huurprijsstijgingen. De bedoeling daarvan is om zo de betaalbaarheid van deze huurwoningen te beschermen. De verwachting is ook dat hiermee (te) hoge huren worden tegengegaan en dat de vrije sector daardoor meer toegankelijker wordt voor starters en middeninkomens.  

Verhoging van de huurprijs

Wat houdt deze nieuwe wet in? Bij sociale huurwoningen kon de huurprijs jaarlijks slechts worden verhoogd met een bepaald percentage. Dat gold niet voor huurwoningen in de vrije sector. De wet brengt mee dat huurprijzen in de geliberaliseerde/vrije sector[1] de komende drie jaren mogen stijgen met ten hoogste het niveau van de inflatie plus één procent. Artikel 7:248 BW en artikel 10 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte worden daarvoor aangepast.

De nieuwe wet gaat gelden voor nieuwe en bestaande huurovereenkomsten. Als verhuurder van een woning in de vrije sector kan dan dus nog slechts de komende drie jaren een huurprijsverhoging worden bewerkstelligd met het niveau van de inflatie plus één procent. Die regel gaat ook gelden na de inwerkingtreding van de wet voor bestaande huurovereenkomsten waarin – veelal in de algemene bepalingen – een hoger indexeringspercentage is overeengekomen. Een dergelijke afspraak is dan op grond van deze nieuwe wet nietig.

Naar de Huurcommissie

De nieuwe wet regelt niet alleen een beperkte stijging van de huurprijs. Ook is nieuw dat huurders van huurwoningen in de vrije sector naar de Huurcommissie kunnen stappen als er een geschil is met de verhuurder over simpel gezegd de huurverhoging. Deze route stond voorheen alleen open voor huurders van sociale huurwoningen.

Het tijdstip waarop deze wet inwerking treedt, is nog niet bekend. Dat moet nog bij koninklijk besluit worden beslist.

Het is nog wel de vraag of deze nieuwe wet de beoogde doelstellingen ook gaat behalen. Verhuurders zouden namelijk bij de start van een nieuwe huurovereenkomsten een hogere aanvangshuur kunnen gaan vragen. Verhuurders kunnen door deze nieuwe wet ook worden gestimuleerd om meer tijdelijke huurovereenkomsten aan te gaan. Op die manier kan de huurwoning steeds opnieuw voor een hogere (aanvangs)huurprijs worden verhuurd. De tijd en de praktijk zal moeten uitwijzen wat de daadwerkelijke effecten gaan zijn.

Hebt u vragen over het huurrecht? Neem dan gerust contact met ons op!

[2] De geliberaliseerde huurprijs is in 2021 € 752,33 woningen die – terecht – worden verhuurd voor een hogere huurprijs vallen in de vrije sector.

Gerelateerde actualiteiten