Onderzoekverplichting voor eigenaren van gebouwen met breedplaatvloeren, actie geboden

11 november 2019

Wat is een breedplaatvloer?

Een breedplaatvloer is een prefab vloer, waarbij de bovenste laag beton op de bouwplaats wordt afgestort. Dergelijke breedplaatvloeren worden veelvuldig gebruikt in met name kantoorgebouwen en in parkeergarages.

In mei 2017 zakten op een warme dag de vloeren van een in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven in, omdat de twee lagen waar een breedplaatvloer uit bestaat niet genoeg aan elkaar kleefden. Uiteindelijk stortte zo ongeveer de halve garage in. De vloeren bestonden uit breedplaatvloeren met bollen.

Naar aanleiding daarvan zijn er diverse onderzoeken geweest naar de oorzaak van het instorten en ook naar de veiligheidstoestand van reeds in gebruik zijnde gebouwen. Ten aanzien van een aantal gebouwen zijn er ondertussen al veiligheidsmaatregelen getroffen.

Ministerie & onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in mei 2019 nieuwe rekenregels en een stappenplan gepubliceerd voor de beoordeling van breedplaatvloeren. Met dat stappenplan en deze regels kunnen de gebouwen die op basis van heet eerdere informatiedocument uit 2017 als risicovol werden beoordeeld, nu definitief beoordeeld worden. De rekenregels zien vooral op de vloerdetail, te weten de aansluiting ter plaatse van de naden die zitten tussen de verschillende vloerelementen van de breedplaatvloeren. Deze aansluiting op de naden bleken bij het instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven een kritische rol te hebben gespeeld.

Nederland is kennelijk niet het enige land met problemen ten aanzien van deze breedplaatvloeren. Het stappenplan en de nieuwe rekenregels zijn namelijk (mede) gebaseerd op een analyse van een uitgevoerd experimenteel onderzoek en uit de buitenlandse wetenschappelijke literatuur.

De regering wil dat de gebouwen die eerder op basis van een informatiedocument uit 2017 als risicovol werden beoordeeld nu definitief worden beoordeeld aan de hand van dit nieuwe stappenplan en de nieuwe rekenregels. Daarom zijn alle gemeenten verzocht om erop toe te zien dat de betreffende gebouweigenaren dit snel zullen doen. Daar er al eerder een dergelijke oproep is geweest, kan dat betekenen dat reeds onderzochte gebouwen nu nogmaals voor een tweede maal moeten worden onderzocht en mogelijk alsnog onveilig worden bevonden. 

Teneinde te bewerkstelligen dat dit onderzoek ook inderdaad wordt uitgevoerd werkt de regering aan het formuleren van een onderzoeksverplichting voor gebouwen. Die verplichting zal  worden uitgewerkt en worden vastgelegd in de regeling bouwbesluit.

De invoering van de onderzoeksverplichting zal gefaseerd worden ingevoerd. Uiteindelijk zullen alle gebouwen met breedplaatvloeren aan het Bouwbesluit moeten voldoen. In eerste instantie zal het gaan om gebouwen die hoger dan 70 meter zijn en om gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Deze gebouwen zullen reeds voor 1 januari 2021 moeten zijn beoordeeld daarna zullen de andere gebouwen volgen.

Invoering onderzoeksverplichting

Teneinde te bewerkstelligen dat dit onderzoek ook inderdaad wordt uitgevoerd werkt de regering aan het formuleren van een onderzoeksverplichting voor gebouwen. Die verplichting zal  worden uitgewerkt en worden vastgelegd in de regeling bouwbesluit.

De invoering van de onderzoeksverplichting zal gefaseerd worden ingevoerd. Uiteindelijk zullen alle gebouwen met breedplaatvloeren aan het Bouwbesluit moeten voldoen. In eerste instantie zal het gaan om gebouwen die hoger dan 70 meter zijn en om gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Deze gebouwen zullen reeds voor 1 januari 2021 moeten zijn beoordeeld daarna zullen de andere gebouwen volgen.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de eigenaren en huurders van dergelijke gebouwen. Indien uit het onderzoek blijkt dat de vloeren niet voldoen, moeten er immers maatregelen worden genomen.

De verwachting is dat de nieuwe aangescherpte bouwregels zullen leiden tot het opsporen van een groot aantal gebouwen waar maatregelen zullen moeten worden genomen. De totale herstelkosten kunnen meer dan 1 miljoen Euro per pand bedragen. Bij de renovatie van het pand van de hogeschool Windesheim in Zwolle liepen de kosten zelfs op tot vierenhalf miljoen Euro.

Ook kunnen huurders extra kosten krijgen, doordat ineens blijkt dat ze verdiepingen in kantoorgebouwen niet of minder intensief mogen gebruiken en minder zwaar mogen belasten, met allerlei geschillen tot huurders en verhuurders tot gevolg.

Het is dan ook van groot belang om niet te wachten totdat de onderzoekverplichting daadwerkelijk is opgenomen in de regelgeving. Men doet er verstandig aan reeds nu actie te ondernemen en op basis van de nieuwe aangescherpte regels en het stappenplan onderzoek te laten verrichten. Het gaat daarbij niet alleen om het belang van de veiligheid zelf, maar ook om het belang om tijdig de desgewenst juridische maatregelen te nemen.

Herstelkosten

De herstelkosten kunnen namelijk niet zonder meer op de aannemer worden verhaald die het gebouw heeft gebouwd. De aansprakelijkheid van de aannemer hangt met name af van de ernst van de gebreken, maar hangt vooral ook samen met de vraag of een eventuele claim niet al is verjaard of het vorderingsrecht niet al is vervallen. De contractuele bepalingen en garanties zijn bij de beoordeling van de juridische positie van groot belang.

Mochten de breedplaatvloeren niet blijken te voldoen dan doet men er verstandig aan vervolgens met spoed een ter zake deskundig advocaat te raadplegen en zo mogelijk tot juridische actie over te gaan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of hebt u interesse in een deelname aan een seminar over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met mij of een van mijn collega’s voor meer informatie.