Reminder voor alle werkgevers: voldoet uw bedrijf aan de gewijzigde Arbowet?

25 juni 2018

Vorig jaar (juli 2017) is de Arbeidsomstandighedenwet op een aantal punten gewijzigd. Zo dienen werkgevers tegenwoordig te beschikken over een basiscontract met een bedrijfsarts. De wetgever heeft werkgevers een jaar de tijd gegeven om deze wijzigingen door te voeren, dus tot 1 juli 2018. Vandaar dus voor die deadline nog even een reminder, om zo (onaangename) verrassingen te voorkomen.

Arbeidsomstandighedenwet

Een werkgever dient zorg te dragen voor veilige en goede arbeidsomstandigheden op het werk. De Arbeidsomstandighedenwet bevat vele voorschriften voor het opzetten van een goed arbobeleid dat is gericht op veilige en goede arbeidsomstandigheden.

De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Met het oog hierop heeft de wetgever de Arbeidsomstandighedenwet op een aantal punten gewijzigd, in het bijzonder met betrekking tot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf alsmede de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

De wijzigingen

Kern van het in te zetten beleid is een betere arbodienstverlening door meer betrokkenheid van de werknemers, meer preventie op het werk, een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en een goede samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg. Voor de volledigheid hieronder een opsomming van enkele wijzigingen.

  • Het personeel dient direct toegang te krijgen tot de bedrijfsarts via een arbeidsomstandighedenspreekuur dan wel een open spreekuur;
  • Een medewerker heeft recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts;
  • De werkgever is verplicht een basiscontract te hebben met de bedrijfsarts;
  • Het hebben van preventiemedewerker(s) is vereist;
  • De actievere rol van de ondernemingsraad waaronder het instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Ook de bedrijfsarts heeft een aantal taken en/of verplichtingen opgelegd gekregen. Zo moet de bedrijfsarts een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de bedrijfsarts kan indienen.

Basiscontract

Het basiscontract is een belangrijke wijziging. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen de bedrijfsarts en werkgever. Deze minimumeisen zijn:  

  • Het moet voor de werknemer duidelijk zijn op welke wijze hij/zij de bedrijfsarts kan benaderen;
  • Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad is geregeld;
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken;
  • De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Voor de volledigheid merk ik hierbij op dat de kosten voor de second opinion voor rekening van de werkgever zijn. Het is dus raadzaam om hierover afspraken te maken;
  • Het moet duidelijk zijn om welke reden de bedrijfsarts de werkgever adviseert over preventie.

(Financiële) gevolgen

Ingeval de werkgever bovenstaande schendt, dan riskeert de werkgever een hoge boete. De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet maakt het de Inspectie SZW mogelijk om direct een boete op te leggen aan de werkgever. De boetes kunnen oplopen tot € 1.500,00 per overtreding.

Ingeval u al voor 1 juli 2017 een contract heeft afgesloten met de bedrijfsarts, dan doet u er verstandig aan om de afspraken te herzien conform de gewijzigde wetgeving. De termijn hiervoor verstrijkt al per 1 juli 2018. Mocht u na 1 juli 2017 een (basis)contract hebben afgesloten dat niet (volledig) voldoet aan de minimumvoorwaarden, dan riskeert u zelfs nu al een boete.

Alle contracten moeten in ieder geval vóór 1 juli 2018 voldoen aan de nieuwe regelgeving. Het kan dus zeker geen kwaad om te checken of uw organisatie voldoet aan deze nieuwe regelgeving.

Vragen?

In 2020 zal een evaluatie plaatsvinden van de nieuwe Arbowet. Mocht dit wijzigingen tot gevolg hebben, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Als u meer informatie wenst over de (nieuwe) Arbeidsomstandighedenwet, kunt u contact opnemen met een van onze collega’s van de sectie arbeidsrecht.

Gerelateerde actualiteiten