Vergunning van rechtswege

13 september 2017

Heeft u een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning en heeft u naar aanleiding hiervan nog geen beslissing?  Wanneer het bevoegd gezag nalaat om op tijd een beslissing te nemen kan het zomaar zijn dat u toch een omgevingsvergunning krijgt.  Uw aanvraag wordt dan geacht te zijn geaccepteerd.

Het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het bouwen van een woning, is niet toegestaan zonder een omgevingsvergunning. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor het gebruiken van diezelfde woning als kantoor terwijl het bestemmingsplan dit gebruik niet toelaat. Voor deze activiteiten dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.

Wanneer op de aanvraag de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan dient het bevoegd gezag binnen acht weken nadat te aanvraag is ontvangen een beslissing bekend te maken. Deze beslistermijn mag één keer met zes weken worden verlengd. Deze verlenging dient wel binnen de eerstbedoelde termijn van acht weken bij besluit te geschieden.  

Indien het bevoegd gezag aanvullende gegevens nodig heeft voor de beoordeling van de aanvraag, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze gegevens te verstrekken. De beslistermijn wordt dan opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bevoegd gezag de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Beslissing te laat?

De beslistermijn is van belang, omdat in het geval het bevoegd gezag niet op tijd beslist een omgevingsvergunning van rechtswege kan ontstaan.  Het bevoegd gezag is gehouden deze, van rechtswege ontstane, omgevingsvergunning bekend te maken. Doet het bevoegd gezag dit niet, dan is het mogelijk naar de bestuursrechter te stappen om het bekendmaken van de omgevingsvergunning af te dwingen.

Tegen een van rechtswege ontstane omgevingsvergunning kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. Hierbij is van belang dat de bezwaartermijn begint te lopen nadat de omgevingsvergunning op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Daarnaast is het van belang dat van de omgevingsvergunning pas daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt nadat de bezwaartermijn is verlopen. Wanneer er bezwaar is ingediend tegen een van rechtswege ontstane omgevingsvergunning, kan deze vergunning zolang de procedure loopt niet worden gebruikt. Voor de vergunninghouder is het wel mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de bestuursrechter.

Denkt u naar aanleiding van het voorgaande dat u van rechtswege vergunninghouder bent geworden? Neem dan gerust contact op met Sander van Gent.

Gerelateerde actualiteiten