Verrichten nevenwerkzaamheden tijdens ziekte reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst?

10 juli 2024

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam boog de kantonrechter zich over de vraag of het verrichten van nevenwerkzaamheden door een werknemer tijdens van ziekte reden was voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is een werknemer in principe toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten naast het werk voor zijn of haar werkgever. Maar in hoeverre is het verrichten van werkzaamheden voor andere organisaties terwijl de werknemer ziek is gemeld bij zijn werkgever toegestaan? Is dat ernstig genoeg om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te mogen ontbinden? In deze blog zetten wij de uitspraak voor u uiteen.

De feiten

De werkneemster is sinds 1 januari 2011 in dienst bij werkgever als vraagwijzerconsulent voor 28 uren per week. In 2017 krijgt de werkneemster toestemming van de werkgever om voor ongeveer 27 uren per week ergens anders als indicatiesteller, op zzp-basis, te werken. Ook verricht werkneemster nevenwerkzaamheden als bewindvoerder. Kortom, werkneemster is druk bezet met allerlei nevenwerkzaamheden.

Halverwege 2023 voert de werkgever gesprekken met de werkneemster over haar nevenwerkzaamheden. De werkneemster heeft geen nieuwe toestemming gevraagd voor haar werk als bewindvoerder. Zij verklaarde destijds dat het maar om één cliënt zou gaan en dat deze werkzaamheden zich in de afrondende fase zouden bevinden. De werkgever vroeg de werkneemster daarop om bewijs te overleggen dat zij ontslag zou nemen als bewindvoerder. Zij heeft dat niet gedaan.

Kort daarna, op 18 augustus 2023, doet de teamleider van werkneemster een integriteitsmelding, waarna op 28 augustus 2023 een integriteitsonderzoek is gestart. In het kader van dat onderzoek zijn op de werklaptop van werkneemster documenten en facturen aangetroffen die te maken met haar nevenwerkzaamheden als indicatiesteller. Ook zijn er facturen aangetroffen voor werkzaamheden in perioden waarin de werkneemster bij de werkgever als ziek stond geregistreerd.

Werkneemster is gevraagd om hiervoor een verklaring te geven. Zij verklaarde dat zij werkzaamheden aan derden heeft uitbesteed. Werkgever heeft vervolgens een verzoek ingediend bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In eerste instantie vanwege ernstig verwijtbaar handelen door werkneemster.

Nevenwerkzaamheden

In principe mag een werknemer nevenwerkzaamheden verrichten. Echter, het recht op het verrichten van nevenwerkzaamheden is niet oneindig. Zo heeft de werkgever in deze casus aan de werkneemster gevraagd om openheid te geven over haar nevenwerkzaamheden. De werkgever heeft toegelicht dat zij als goed werkgever moet controleren of haar werknemers niet te veel hooi op hun vork nemen en/of de Arbeidstijdenwet overtreden.

Werkneemster werkte 28 uur bij de werkgever, circa 27 uur per week als indicatiesteller en circa 10 uur per week als bewindvoerder volgens het ingevulde toestemmingsformulier. Dat maakt een werkweek van circa 65 uur. De kantonrechter vond het op grond daarvan volkomen terecht dat de werkgever vroeg om openheid van zaken te geven. Dat de werkneemster weigert om deze openheid te geven, zorgt er volgens de kantonrechter voor dat de werkgever terecht een integriteitsonderzoek heeft uitgevoerd.

Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster

De kantonrechter overweegt dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door werkneemster. Uit het integriteitsonderzoek blijkt dat de werkneemster zich niet als een goed werkneemster jegens de werkgever heeft gedragen, alleen al omdat zij op momenten waarop zij zich bij de werkgever ziek had gemeld, werkzaamheden voor andere organisaties heeft verricht. Het ligt in de rede dat als er sprake is van een ziekmelding, er ook geen werkzaamheden voor een andere werkgever of opdrachtgever (kunnen) worden verricht.

Alleen al het tijdens ziekteperiodes verrichten van (omvangrijke) werkzaamheden voor andere organisaties is zodanig ernstig verwijtbaar volgens de kantonrechter, dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Conclusie

Het tijdens een ziekteperiode verrichten van nevenwerkzaamheden voor andere organisaties kan volgens de kantonrechter reden zijn voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In deze situatie was het handelen van de werkneemster zelfs ernstig verwijtbaar, waardoor de werknemer geen recht meer heeft op de transitievergoeding. Wij adviseren u daarom om tijdig juridisch advies in te winnen als u vragen heeft over de nevenwerkzaamheden van uw werknemer.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN