Vers van de pers: Nadere uitwerking Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

1 juli 2020

Update 1 juli 2020:

De Staatssecretaris heeft bij besluit van 23 juni 2020 de mogelijkheid neergelegd om de TOZO regeling te verlengen met een maand. Dit besluit vindt u hier. In de toelichting is opgenomen dat de TOZO zelf ook zo spoedig mogelijk zal worden aangepast, omdat daarin nu nog de termijn van drie maanden staat.

Update 8 juni 2020:

Inmiddels heeft het ministerie de regeling ‘TOZO 2’ bekendgemaakt, voor de periode vanaf 1 juni 2020. Omdat de verwachting van het kabinet is dat meer zelfstandig ondernemers weer kunnen opstarten, worden de regels gewijzigd. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen.

De belangrijkste wijzigingen in Tozo 2 zijn:

 • De partnerinkomenstoets wordt ingevoerd. Dit wil zeggen dat het inkomen van uw partner meegenomen wordt in de berekening van de hoogte van uw uitkering. Wanneer het totale inkomen van u en uw partner boven het sociaal minimum uitkomt, heeft u geen recht op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.
 • Indien u een aanvraag doet voor een lening bedrijfskapitaal, wordt deze niet verleend wanneer er sprake is van surseance van betaling of wanneer faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waar u mee samenwerkt.

Verder is het belangrijk om te weten dat, wanneer u een Tozo 1 uitkering voor levensonderhoud ontving, u niet automatisch een Tozo 2 uitkering voor levensonderhoud ontvangt. U dient opnieuw een aanvraag in te dienen bij de gemeente waar u woont. Dit is een verkorte versie, maar u dient deze aanvraag wel zelf te doen. Ook indien u geen Tozo 1 uitkering ontving, kunt u wel een Tozo 2 uitkering aanvragen en ontvangen, mits u aan de voorwaarden voor de Tozo 2 uitkering voldoen.

De aanvraag kunt u doen (ook met terugwerkende kracht) vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 en geldt wederom voor vier maanden, maar uiterlijk tot en met september. U kunt dus nu (nog) geen aanvraag doen voor de maand oktober, maar slechts voor juni en/of juli en/of augustus en/of september. Indien u al een Tozo 1 uitkering had voor een bepaalde maand, kunt u voor diezelfde maand niet een Tozo 2 uitkering ontvangen.


Vanmiddag, 27 maart 2020, heeft staatssecretaris Van Ark een nadere uitwerking gegeven van de Tozo. De Tozo is bedoeld om (kleine) zelfstandigheden een tijdelijke inkomensvoorziening te geven op bijstandsniveau en voor het verstrekken van een lening. De Tozo staat niet alleen open voor ZZP’ers, maar voor alle zelfstandigen, dus ook die personeel hebben. Een DGA kan derhalve ook een beroep doen op de regeling.

De samenvatting van de belangrijkste onderdelen

Inhoud regeling
Vanuit de regeling kan beroep worden gedaan op twee voorzieningen:

 1. Bijstand voor levensonderhoud. Het inkomen wordt aangevuld tot het toepasselijke sociaal minimum (netto € 1.500 voor gehuwden en netto € 1.050 voor een alleenstaande).  De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. Om in aanmerking te kunnen komen dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat naar verwachting het inkomen in de komende drie maanden minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. De uitkering telt gewoon mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.
   
 2. Een lening. De zelfstandige kan een lening afsluiten van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 behoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Ingangsdatum en duur
De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De ingangsdatum van de regeling werkt terug tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (maart t/m mei 2020).

De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden. Een aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend voor maximaal drie maanden.

Minder bureaucratie
Bureaucratische rompslomp wordt zoveel als mogelijk vermeden. In afwijking van huidige regelingen is er

 • geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf;
 • geen vermogenstoets en
 • geen toets op het inkomen van de partner.

Zelfstandigen
Zelfstandigen dienen de voldoen aan de volgende eisen:

 • in Nederland woonachtig zijn en het bedrijf is in Nederland gevestigd;
 • voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige); 
 • voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

Blijkens de toelichting van de staatssecretaris gaat het niet alleen om ZZP’ers. Iedereen die (kleine) zelfstandige is en onder het bestaansminimum dreigt te komen kan een beroep doen. De regeling staat ook open voor DGA’s.

Samenloop ‘gift’ van 4.000 euro EZK
Er kan samenloop zijn met de EZK-regeling ‘noodloket’ (gift 4.000 euro ten behoefte van bedrijfskosten; dit betreft geen inkomenssteun). Deze 4.000 euro wordt niet verrekend met de uitkering. 

Fraude
Degenen die een beroep doen op de regeling zijn verplicht om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken, die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Indien hiertoe aanleiding bestaat, past de gemeente de uitkering aan. Voor inkomensondersteuning moet de zelfstandige aangeven – dat zij verwachten – dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn moet de zelfstandige dit uit zichzelf doorgeven aan de gemeente en vindt er verrekening plaats.

Gemeenten zijn verplicht bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een terugvorderingsbevoegdheid. Achteraf zal worden gecontroleerd.

Voor meer informatie kunt u hier de kamerbrief nalezen.

Heeft u vragen over de Tozo of andere bijzondere maatregelen in verband met de coronacrisis? Neem dan contact met ons op via corona@dehaanlaw.nl of 088 – 737 3800.