Deadline zorgaanbieders: uiterlijk 31 december kostenloos Wtza-vergunning aanvragen

4 november 2023

Een aantal zorgaanbieders moet uiterlijk 31 december 2023 de Wtza-vergunningaanvraag indienen bij het CIBG. Wanneer de aanvraag uiterlijk op 31 december 2023 wordt gedaan, is deze kosteloos. Daarna geldt het reguliere tarief van € 725,00.

Voor wie geldt deze deadline?

Deze deadline geldt voor zorgaanbieders die onder het WTZi-regime (i) van rechtswege (automatisch) waren toegelaten of (ii) geen WTZi-vergunning hoefden te hebben en onder het Wtza-regime wel verplicht zijn een toelatingsvergunning te hebben.

Valt uw zorgentiteit onder één van deze categorieën en is uw zorgentiteit Wtza-vergunningplichtig? Zorg dan dat de statuten van de zorgentiteit Wtza-proof zijn voordat u de aanvraag doet. Sinds de invoering van de Aanpassingswet Wtza geldt een aantal nieuwe eisen die aan de statuten van zorgaanbieders wordt gesteld. Mogelijk zijn deze eisen nog niet in de statuten van uw zorgentiteit verwerkt. Denk hierbij aan de verplichtingen omtrent de bestuursstructuur, die voor een bredere groep zorgaanbieders gelden dan onder de WTZi het geval was. Bijvoorbeeld de verplichting een intern toezichthoudend orgaan in te stellen en het statutair vastleggen van de wettelijke kwaliteitseisen van deze toezichthouders.

Als u aan alle eisen voldoet, ontvangt u een vergunning. Voldoet u niet aan alle eisen en is het na afstemming met het CIBG ook niet aannemelijk dat dit gaat gebeuren, dan wordt de vergunning geweigerd.

GELDT DEZE DEADLINE VOOR MIJN ZORGENTITEIT?

Niet iedere zorgaanbieder is vergunningplichtig. Ook niet iedere zorgaanbieder is verplicht alle nieuwe eisen statutair vast te leggen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het type zorg dat wordt verleend en het aantal zorg verlenende medewerkers. Wilt u zeker weten dat de statuten van uw zorgentiteit Wtza-proof zijn? Dan adviseren wij u deze te laten beoordelen door een van de (kandidaat-)notarissen van DeHaan Advocaten en Notarissen.