Wet excessief lenen aangenomen: hoeveel mag ik nog lenen van mijn eigen BV?

22 december 2022

Directeur-grootaandeelhouders moeten vanaf 1 januari 2023 inkomstenbelasting in box 2 gaan betalen over bovenmatige leningen van hun vennootschap. Nadat de Tweede Kamer het Wetvoorstel excessief lenen al op 13 september had aangenomen, heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel op 20 december aangenomen.

Wat houdt deze wet in?

Vanaf 2023 mag u samen met uw partner nog slechts tot 700.000 euro onbelast lenen van uw eigen vennootschap(pen). Lenen is een ruim begrip: alle schulden en verplichtingen (zowel direct als indirect) aan uw eigen vennootschap vallen hier onder. Wanneer u als aanmerkelijkbelanghouder samen met uw partner meer dan 700.000 euro leent van uw eigen vennootschap, dan wordt het meerdere vanaf 2023 beschouwd als een jaarlijkse dividenduitkering. Het meerdere wordt dan jaarlijks belast met 26,9 procent inkomstenbelasting.

Heeft uw vennootschap ook aan uw (klein)kinderen of aan uw (groot)ouders een bedrag uitgeleend? Dan geldt de grens van 700.000 euro ook voor dit betreffende familielid en zijn/haar partner samen. Als dit familielid samen met zijn/haar partner meer dan 700.000 euro van uw vennootschap leent, dan wordt het meerdere bij u belast met 26,9 procent inkomstenbelasting, omdat ook dit meerdere dan wordt gezien als een dividenduitkering aan uzelf. Dit is anders als het betreffende familielid zelf een aanmerkelijk belang in uw vennootschap heeft: dan wordt het meerdere bij dat familielid zelf belast met inkomstenbelasting.

Toch is het mogelijk om meer dan 700.000 euro onbelast te lenen van uw eigen vennootschap, als het gaat om leningen aangegaan ten behoeve van uw eigen woning. Hieronder vallen leningen/schulden die zijn aangegaan met betrekking tot de woning die uw hoofdverblijf is (de zogenaamde eigenwoningschuld uit box 1). Eigenwoningschulden aangegaan voor 1 januari 2023 vallen namelijk niet onder deze nieuwe wet. Daarnaast vallen eigenwoningschulden aangegaan vanaf 1 januari 2023 niet onder deze nieuwe wet, als er een hypotheekrecht wordt gevestigd ten gunste van uw eigen vennootschap. Box-3-schulden die zijn gebruikt voor de eigen woning, zijn echter niet uitgezonderd.

Wanneer treedt de wet in werking?

De wet treedt in werking op 1 januari 2023, maar omdat het eerste toetsmoment 31 december 2023 is, hebt u tot dat moment de tijd om bovenmatige schulden zoveel mogelijk terug te brengen.

Wat kunt u doen in 2023?

Aflossen
De meest voor de hand liggende oplossing is om bovenmatige leningen af te lossen, als u voldoende liquide middelen in privé hebt om af te lossen.

Hypotheek vestigen
Als u in 2023 een bedrag gaat lenen van uw eigen vennootschap om te besteden aan uw eigen woning, kunt u een hypotheekrecht laten vestigen ten gunste van uw eigen vennootschap. Dan wordt deze schuld niet meegeteld als lening voor de Wet excessief lenen. Heeft u voor 2023 al geld geleend van uw eigen vennootschap om te besteden aan uw eigen woning? Dan valt deze lening niet onder de Wet excessief lenen.

Dividend uitkeren
U kunt ook besluiten om dividend uit te gaan keren, zodat u voldoende liquide middelen in privé hebt om de lening af te lossen. Wel is deze dividenduitkering belast met inkomstenbelasting.

Herfinancieren
U kunt besluiten om de lening van uw eigen vennootschap te herfinancieren.

Vastgoed verkopen
Als u vastgoed privé in eigendom hebt, kunt u erover nadenken om dit vastgoed te verkopen aan een derde om uw lening af te lossen of om dit vastgoed over te dragen aan uw vennootschap. Of dit aan te raden is, hangt af van uw concrete omstandigheden. Let wel: over deze overdracht is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Concluderend

De Wet excessief lenen gaat op 1 januari 2023 in en bepaalt dat u en uw partner niet meer dan 700.000 euro mogen lenen van uw eigen vennootschap. Omdat het eerste toetsmoment van de wet 31 december 2023 is, heeft u echter in 2023 nog de tijd om uw leningen linksom of rechtsom te verlagen. De wet geldt ook voor uw (klein)kinderen en uw (groot)ouders: lenen zij elk samen met hun partner meer dan 700.000 euro van uw vennootschap, dan wordt het meerdere bij u belast met inkomstenbelasting.

Er zijn mogelijkheden om deze belastingheffing te verlagen. Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met één van onze specialisten: wij helpen u graag.

Gerelateerde actualiteiten