Incassorecht

Bij veel ondernemers is het een bron van ergernis; achterstallige debiteuren, onverhaalbare vorderingen, openstaande facturen en moeizame betalingsregelingen. Het onvrijwillig ‘financieren’ van debiteuren is niet alleen frustrerend, maar leidt ook tot financiële schade voor uw onderneming en kan zelfs leiden tot een faillissement. Reden temeer om een nauwgezet debiteuren- en incassobeleid binnen uw onderneming te hanteren en, indien noodzakelijk, tijdig een advocaat in te schakelen. De incassorecht specialisten van DeHaan zijn u graag van dienst!

Wat kunt u doen bij onbetaalde facturen?

In sommige gevallen is het mogelijk om een beroep te doen op verrekening of om de debiteur onder druk te zetten met een opschortingsrecht. Ga altijd voor uzelf na of u deze effectieve incassomiddelen kunt inzetten.

Zorg ervoor dat uw debiteur tijdig en schriftelijk wordt herinnerd, aangemaand en/of gesommeerd. Wijs uw debiteur daarbij op de gevolgen van het niet tijdig betalen van de vordering, zoals de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten en de verschuldigdheid van contractuele of wettelijke (handels)rente over de openstaande vordering. Zorg ervoor dat daarbij de juiste termijnen en aanzeggingen in acht worden genomen.

Het is in alle gevallen aan te bevelen om ‘kort op de bal te spelen’ en in contact te blijven met uw debiteur. Crediteuren die dat niet doen, lopen het risico dat de debiteur ervoor kiest om andere crediteuren wel te betalen maar u niet.

Wat kunnen onze incassorecht specialisten voor u betekenen?

Één van de mogelijkheden is om de rechtbank toestemming te vragen voor conservatoir beslag op activa van uw debiteur. Denk daarbij aan de banksaldi, (on)roerende zaken en/of debiteuren van uw debiteur. Na het leggen van beslag, volgt een dagvaardingsprocedure. In deze procedure wordt in rechte betaling gevorderd van de debiteur. Wanneer een vordering wordt toegewezen in een vonnis, kan er verhaal worden genomen op de reeds beslagen activa.

Een ander beproefd middel is het doen van een faillissementsaanvraag voor de betreffende
(handels)debiteur. In praktijk leidt de druk van een faillissementsaanvraag geregeld tot volledige of gedeeltelijke betaling van de vordering en komt het vaak niet tot een faillissement.

Onze specialisten stellen de te volgen incassoprocedure steeds in nauw overleg met u vast. Daarbij kunnen wij u adviseren over bijvoorbeeld de mogelijkheden van een vordering tot bestuurdersaansprakelijkheid of over het vastleggen van betalingsafspraken, waarbij de debiteur zekerheidsrechten verschaft voor de betaling van uw vorderingen.

Ten slotte kunnen wij u bijstaan en adviseren in het geval aan u een
crediteurenakkoord wordt aangeboden.

Gerelateerde actualiteiten