Het voorkomen van een faillissement

Het voorkomen van een faillissement

Kunt u tijdelijk niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen en wilt u surséance aanvragen? Of voorziet u dat er een faillissement aan zit te komen en wilt u een pre-pack aanvragen? Wij kunnen u van dienst zijn!

Wij worden regelmatig als curator benoemd in faillissementen. Door onze ervaring zijn wij uitstekend in staat om ondernemingen te adviseren over het voorkomen van een faillissement bijvoorbeeld door middel van een herfinanciering, reorganisatie, schuldeisersakkoord of herstructurering. Wanneer er geen andere mogelijkheden resteren is het soms noodzakelijk om surséance van betaling of een pre-pack te vragen.

Surséance

Een van de mogelijkheden om een faillissement af te wenden, is de aanvraag van uitstel van betaling (surséance). Indien een bedrijf zijn schuldeisers tijdelijk niet kan betalen, dan kan in sommige gevallen het aanvragen van uitstel van betaling uitkomst bieden. Bijvoorbeeld als er op korte termijn inkomsten verwacht worden, waarna de schulden wel kunnen worden voldaan.

Surséance heeft als gevolg dat de schuldeisers (crediteuren) tijdelijk geen beslag kunnen leggen of een faillissement kunnen aanvragen. Dat laatste zal immers mogelijk het einde van de onderneming betekenen, terwijl een doorstart in de meeste gevallen gunstiger is voor alle partijen, ook voor de schuldeisers.

Tijdens een surséance wordt een bewindvoerder benoemd door de rechtbank. De bestuurder van de onderneming moet aan de bewindvoerder volledige inzage geven in de onderneming, en met de bewindvoerder samenwerken. Tijdens de surséance wordt geprobeerd om extra inkomsten te genereren.

Pre-pack

Bij sommige rechtbanken bestaat de mogelijkheid om een stille bewindvoerder aan te wijzen. Dit wordt ook wel een pre-pack genoemd. Een pre-pack wordt aangevraagd op verzoek van de onderneming zelf, als deze voorziet dat er een faillissement aan zit te komen.

Een pre-pack wordt soms toegepast in het voortraject van (grotere) faillissementen. De bedoeling hiervan is om de onderneming, zodra het tot een faillissement komt, zo snel mogelijk te kunnen verkopen met een minimaal verlies aan waarde.

Anders dan bij een surséance, werkt de stille bewindvoerder in het geheim en verkent hij op voorhand de mogelijkheden tot een doorstart of verkoop van de onderneming. Als de onderneming toch nog failliet gaat, dan wordt de stille bewindvoerder meestal ook als curator benoemd.

Schuldeisersakkoord

Een andere manier waarop bedrijven of particulieren een faillissement kunnen proberen te voorkomen, is door schuldeisers te vragen akkoord te gaan met betaling van een bepaald percentage van de schuld (herstructurering). Het restant van de vordering wordt dan kwijtgescholden.

In sommige gevallen is het voor schuldeisers beter om met een dergelijk akkoord in te stemmen, dan om af te wachten of zij een uitkering krijgen als het faillissement wordt uitgesproken. Een akkoord wordt doorgaans met extern geld gefinancierd, zodat schuldeisers vaak meer betaald krijgen dan zonder een akkoord.

Op dit moment is er nog geen wettelijke basis voor een akkoord met schuldeisers buiten het faillissement of de surséance. In de praktijk wordt hier wel veel mee gewerkt.

Gedurende een surséance of een faillissement kan de schuldenaar ook een akkoord aanbieden. Schuldeisers die het aangeboden akkoord niet willen accepteren, kunnen in dat geval door de rechter alsnog worden gedwongen als minimaal de helft van de schuldeisers (die samen ook de helft van de schulden vertegenwoordigen) akkoord gaat. Men spreekt dan van een dwangakkoord.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van het voorkomen van een faillissement:

  • Kan ik ook buiten faillissement of surséance een minderheid van de schuldeisers dwingen om akkoord te gaan (een dwangakkoord te sluiten)? 
    Een dwangakkoord is strikt genomen alleen mogelijk in faillissement of surséance. Als u een akkoord wilt aanbieden aan uw schuldeisers, en een minderheid van uw schuldeisers wil niet meewerken, dan kan het aanvragen van surséance uitkomst bieden. In de surséance kan wel een dwangakkoord worden aangeboden. Onder omstandigheden is het ook denkbaar een dwarsliggende crediteur door middel van een kort geding te dwingen in te stemmen met een akkoord. Als dat slaagt, kan een faillissement worden voorkomen.
  • Kan ik ook een akkoord aanbieden zonder faillissement of  surséance aan te vragen?
    Dat kan uiteraard, maar schuldeisers die niet meewerken, kunnen in dat geval daar niet op een eenvoudige manier toe worden gedwongen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan een kort geding uitkomst bieden.
  • De Belastingdienst heeft beslag gelegd op de bezittingen van mijn onderneming. Wat kan ik doen? 
    Ook schulden aan de Belastingdienst kunnen worden meegenomen in een akkoord. In de regel gaat de Belastingdienst mee in een akkoord waarin de Belastingdienst het dubbele percentage krijgt van de overige schuldeisers. Als de Belastingdienst het aangeboden akkoord niet accepteert, is een schuldeisersakkoord van de baan.

Deel deze pagina