De schaduwzijde van zonnepanelen belicht

26 september 2022

De Nederlandse overheid bevordert de groei van zonne-energie. Dit doet de overheid onder andere in de vorm van subsidies, welke ook voor bedrijven beschikbaar zijn. In het kader van circulaire ondernemen biedt dit veel mogelijkheden. Er zijn echter ook risico’s verbonden aan het gebruik van zonnepanelen, met name op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Aandachtspunten aansprakelijkheid en verzekering

Vanuit het perspectief van het verzekeringsrecht zijn er diverse kwesties waarmee men rekening moet houden. Denk aan vragen zoals: hoe regelt u een verzekering voor uw zonnepanelen, wie draagt welk risico en hoe wordt het verzekerde bedrag bepaald? Moet de verzekerde waarde van lopende verzekeringen worden aangepast? Moet een apart verzekerd bedrag voor het inductierisico op de polis worden aangepast aan de nieuwe situatie?

Steeds meer verzekeraars maken het mogelijk om zonnepanelen te verzekeren. Ze kunnen verzekerd worden met een opstal- of inboedelverzekering. Dit hangt weer af van het feit of degene die de zonnepanelen aanschaft ook de huis- of pandeigenaar is.

Vragen onder verzekeraars

Anderzijds zijn er ook verzekeraars die hun handen aftrekken van het verzekeren van zonnepanelen. Het staat niet ter discussie dat de plaatsing van zonnepanelen ook (nieuwe) risico’s met zich meebrengt. Een verzekeraar kan zich hierdoor voor een gedwongen feit zien staan op de brandverzekering op te zeggen.[1] Afgelopen jaar hebben zich daarnaast diverse stalbranden voorgedaan naar aanleiding van (foutief) geplaatste zonnepanelen.  Hierbij kwamenglasdeeltjes in de omgeving terecht . De opruimkosten zijn enorm. De vraag die bij verzekeraars speelt, is wie verantwoordelijk is voor het opruimen van de deeltjes die bij brand vrijkomen. Wie gaat dat betalen en welk deel valt onder welke dekking?

Onder welke verzekeringsdekking valt schade zonnepanelendeeltjes?

De milieuschadeverzekering biedt in ieder geval géén dekking, omdat is vereist dat het materiaal verontreinigend is. De overheid stelt nog steeds dat het glas van zonnepanelen niet verontreinigend is. Verzekeraars volgen dit beleid van de overheid.

Verder kent een zonnepanelenverzekering in de zakelijke markt een allriskdekking. Een dergelijke verzekering biedt echter slechts dekking voor schade aan de zonnepanelen zelf, en dus niet voor schade aan derden. In dit verband biedt deze verzekering dus ook geen dekking voor de opruimingskosten bij derden.

Of dekking onder een aansprakelijkheidsverzekering bestaat is ook niet altijd eenvoudig vast te stellen. Dit hangt samen met feit dat de zonnepanelen lang niet altijd eigendom zijn van de gebouweneigenaar. Steeds vaker worden daken gehuurd door (bijvoorbeeld) energiecoöperaties. De vraag naar de aansprakelijkheid is om die reden complex.

Recente ontwikkeling

Het Verbond van Verzekeraars heeft recent – om precies te zijn op 1 september 2022 – een protocol gepubliceerd om hierover (meer) duidelijkheid te scheppen.[2] Doel van het protocol is dat alle betrokken partijen weten wie wat moet doen na een incident waarbij zonnepanelendeeltjes zijn vrijgekomen. Ook hieruit volgt dat de verzekerbaarheid van zonnepanelen een meer dan actueel thema is.

Mocht u zonnepanelen overwegen, of mocht u deze reeds op uw bedrijfspand geïnstalleerd hebben en heeft u vragen over de aansprakelijkheidsrisico’s of uw verzekering? Neem dan gerust contact met ons op.


[1] Illustratief hiervoor is de casus van Thialf: https://nos.nl/artikel/2335976-thialf-moet-zonnepanelen-uitzetten-om-verzekerd-te-blijven.

[2] https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/protocol-zonnepaneel-incidenten-schept-duidelijkheid.

Gerelateerde actualiteiten