NOW-regeling: de belangrijkste spelregels voor subsidies

1 mei 2020

De NOW-regeling gaat uit van twee fases, namelijk de fase waarin de subsidie wordt verleend op basis waarvan een voorschot wordt betaald en de fase waarin het recht op subsidie wordt vastgesteld. Na het lezen van deze blog bent u zich bewust van deze fases, van de (soms onverwachte) gevolgen van beslissingen van UWV en hoe u zich hiertegen kunt wapenen.

Eerste fase: subsidieverlening

De eerste fase – de subsidieverlening – vangt aan met een aanvraag. De aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020. Daarna kan geen aanspraak meer gemaakt worden op subsidie. Het is daarom van belang de aanvraag tijdig te doen.

Zodra de aanvraag volledig is, ontstaat er een verplichting voor het UWV om binnen 13 weken een beslissing te nemen. Het UWV neemt in de praktijk overigens veel sneller een beslissing (1 à 2 weken) Dit betreft een beslissing, waarbij een inschatting wordt gemaakt van de omzetdaling in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 (het subsidietijdvak). Deze inschatting baseert UWV op de gegevens van de aanvraag. Op basis hiervan wordt 80% van de vastgestelde subsidie – zijnde het voorschot – in drie termijnen uitgekeerd. Het indienen van een onvolledige aanvraag kan leiden tot vertraging in de besluitvorming. Zorg er dus voor dat de aanvraag meteen volledig is.

Tweede fase: subsidievaststelling

In de tweede fase – de subsidievaststelling – wordt de daadwerkelijke hoogte van de subsidie vastgesteld. Hierbij wordt wederom op basis van een aanvraag gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het subsidietijdvak.  Deze aanvraag moet binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de omzetdaling is berekend worden ingediend. Uit de toelichting op de regeling blijkt dat bij te late indiening van deze tweede aanvraag de subsidie volledig kan worden teruggevorderd. In deze tweede fase zal UWV de aanvrager om bewijsstukken vragen ter onderbouwing van de aanvraag.

Let op: bij de subsidievaststelling kan een lager bedrag worden vastgesteld dan het bedrag waar op basis van de subsidieverlening een voorschot is uitbetaald. De reden hiervan kan zijn bijvoorbeeld dat de omzetdaling lager blijkt te zijn dan verwacht of dat de loonsom lager is dan die van januari 2020. Daarnaast kan een lager bedrag aan subsidie worden vastgesteld wanneer aan de subsidievertrekking gestelde voorwaarden niet of niet volledig is voldaan. Het gevolg hiervan is dat er een bedrag zal worden teruggevorderd.

Rechtsbescherming

In beide fases zijn er juridische mogelijkheden om tegen een afwijzing van UWV op te komen. Tegen de afwijzing van de aanvraag voor subsidieverlening kan bezwaar worden gemaakt bij het UWV. Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep en ook hoger beroep open. Daarnaast is het mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank. Hiervoor is wel noodzakelijk dat sprake is van spoedeisend belang, zodat aangetoond moet worden dat een beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht.

Een werkgever kan er ook belang bij hebben om bezwaar te maken als wel subsidie wordt verleend. Een dergelijk belang kan hij hebben als er bezwarende verplichtingen worden opgelegd. Hier kan ook gedacht worden aan de situatie waarin in het besluit betreffende subsidieverlening fouten staan. Indien tegen het besluit geen bezwaar wordt gemaakt, dan wordt het besluit na zes weken onherroepelijk en kunnen de fouten mogelijk niet meer hersteld worden. Deze fouten kunnen gevolgen hebben voor de uiteindelijke subsidievaststelling.

Tegen het besluit tot subsidievaststelling kan eveneens bezwaar worden gemaakt en (hoger) beroep worden ingesteld, net zoals tegen besluiten die zien op intrekking en wijziging van de subsidie.   

Advies

Het kan zo zijn dat u niet voldoet aan de voorwaarden die in de regeling zijn opgenomen. In een dergelijk geval kan het echter wel zinvol zijn om alsnog een aanvraag in te dienen. Mocht de aanvraag ook in bezwaar worden afgewezen, dan kunt u deze afwijzing voorleggen aan de rechtbank. Aangezien het gaat om een nieuwe regeling die met stoom en kokend water tot stand is gekomen, is het altijd mogelijk dat met bepaalde omstandigheden niet of onvoldoende rekening is gehouden.

Juridische aandachtspunten bij het oprichten van een website

Webinar reorganiseren, NOW actie ondernemen

Succesvol reorganiseren is een vak apart. Speciaal voor ondernemers, directeuren en HR-managers die overwegen te reorganiseren organiseerden onze arbeidsrechtspecialisten op donderdag 28 mei het webinar ‘Reorganiseren en NOW actie ondernemen’.

Bekijk het webinar

Gerelateerde actualiteiten