Vordering niet volledig betaald in faillissement, wat te doen na beëindiging van het faillissement?

12 december 2016

Hoewel het helaas nog vaak voorkomt dat er in het geheel geen uitkering kan plaatsvinden in het faillissement aan de preferente en/of concurrente crediteuren, zijn er ook genoeg voorbeelden waarbij dit wel gebeurd.

(Voorlopig) erkende crediteuren en de verificatievergadering

Zodra het faillissement van een onderneming/rechtspersoon of natuurlijk persoon is uitgesproken kan de crediteur zijn vordering bij de curator in het faillissement indienen. De vordering van deze crediteur wordt dan geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren en krijgt een bepaalde rang. Op het moment dat de curator zijn werkzaamheden in het faillissement heeft afgerond wordt er gekeken naar het gerealiseerde boedelactief. Indien er voldoende boedelactief is gerealiseerd zal op verzoek van de curator de rechter commissaris, die toezicht houdt op het faillissement, een verificatievergadering bepalen.

Tijdens deze verificatievergadering zal de lijst met alle voorlopig erkende crediteuren worden bekeken. Als de rechter-commissaris tijdens de verificatievergadering heeft geconstateerd dat geen lijst met betwiste schuldvorderingen is neergelegd en dat er niemand bezwaar heeft gemaakt tegen de verificatie van de door de curator voorgedragen vorderingen, dan worden vervolgens alle vorderingen van crediteuren geplaatst op de lijst van erkende schuldeisers. Dit is erg belangrijk en ik zal u uitleggen waarom.

Slotuitdelingslijst: welke crediteur heeft recht op welk bedrag

Nadat de verificatievergadering heeft plaatsgevonden gaat de curator aan de hand van de lijst van erkende crediteuren bepalen op welk bedrag welke crediteur recht heeft. Hierbij let de curator op enerzijds de omvang van de boedel en anderzijds de rang van de desbetreffende crediteur. Dit wordt vermeld in een slotuitdelingslijst. Door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst eindigt een faillissement. De curator schrijft vervolgens de crediteuren aan dat een deel van de vordering wordt voldaan en dat de crediteur zich voor het onbetaald gebleven deel van haar vordering rechtstreeks tot de (oud) failliet kan wenden.

Verjaringstermijn vorderingen in faillissement

Vaak is het zo, dat bij deze oud failliet niet zoveel te halen valt. Al het vermogen dat er was, of dat is opgebouwd gedurende het faillissement, is immers uitgekeerd aan de crediteuren. Maar hoe lang kun je als crediteur wachten met het opeisen van het onbetaalde deel van de vordering? Stel dat over vijftien jaar de oud failliet een bedrag uit een erfenis ontvangt of de jackpot wint. Is de vordering dan nog steeds opeisbaar? De Hoge Raad heeft op 29 april van dit jaar bepaald dat dit het geval is. De Hoge Raad heeft in deze zaak het oordeel van het Hof bevestigd.

Hoe lang is een vordering in faillissement opeisbaar?

Het Hof meende dat art. 3:324 BW op een ter verificatie ingediende en erkende vordering van toepassing is. In dit wetsartikel staat vermeld, dat in geval van tenuitvoerlegging van een rechterlijk (of arbitraal) vonnis de verjaringstermijn 20 jaar betreft. Hoe het zit met een in het faillissement erkende vordering staat niet in de wet, noch in de Faillissementswet beschreven. De Hoge Raad geeft aan, dat uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid, dat de in het proces-verbaal van de verificatievergadering vastgelegde erkenning van een vordering op een lijn te stellen is met de toewijzing van een vordering in een rechterlijk vonnis, mits de schuldenaar die vordering niet heeft betwist. Dit betekent dus dat als bijvoorbeeld in het proces-verbaal van de verificatievergadering staat vermeld dat de vordering van crediteur X € 5.000,- betreft dit gelijk is aan een vonnis van een rechter waarin de rechter crediteur X in het gelijk stelt en oordeelt dat de andere partij € 5.000,- moet betalen.

Crediteur X heeft dus vanaf de datum van het proces-verbaal van de verificatievergadering 20 jaar de tijd om zijn volledige vordering betaald te krijgen van de oud failliet. Gelet op deze relatief lange verjaringstermijn loont het zeker de moeite om af te toe te checken of er verhaalsmogelijkheden zijn bij de oud failliet. NB: deze lange verjaringstermijn geldt dus niet indien er geen uitdeling plaatsvindt in het faillissement, daarvoor gelden andere – kortere – verjaringstermijnen.

Meer informatie of advies?

Wilt u hier meer over weten, bijvoorbeeld hoe u erachter komt of er verhaal mogelijk is bij de oud failliet, dan kunt u gerust contact met mij of een van mijn collega’s opnemen.

Gerelateerde actualiteiten