Een incomplete inschrijving kan eerder niet dan wel hersteld worden

12 september 2022

Vaak krijgen wij de vraag of een fout in de inschrijving hersteld kan of mag worden. Helaas moeten wij die vraag regelmatig met nee beantwoorden. Uit de jurisprudentie vloeit namelijk een heldere checklist voort die de situaties waarin herstel van een inschrijving wel mogelijk is, duidelijk inkadert. Enkel in die gevallen dat objectief vast te stellen is dat er sprake is van een fout, herstel van de fout gaat niet verder dan een eenvoudige verduidelijking en die fout is niet met uitsluiting gesanctioneerd, zal herstel mogelijk zijn. In alle andere gevallen zal herstel simpelweg niet mogen. Herstel is dus eerder uitzondering dan regel. Zo blijkt ook uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag.

Wat was daar nu aan de hand?

Een vijftal gemeente in de regio Leiden hadden een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Bij de inschrijving moesten een UEA, een ondertekende versie van het PvE, referentieprojecten en een locatieoverzicht gevoegd worden. Ontbraken deze bescheiden dan kon de inschrijving terzijde gelegd worden.

Een geïnteresseerde partij W4U wenste in te schrijven op deze aanbesteding. Zij had in aanloop naar de inschrijvingsdatum diverse malen contact gehad met TenderNed over hoe zij stukken moest indienen en of alles wel zou lukken. Vervolgens had W4U vrij vroeg haar inschrijving met een kwaliteitscertificaat ingediend. Vlak voor het sluiten van de inschrijvingstermijn stuurt de directeur van W4U een e-mail aan Servicepunt71 die de aanbesteding voor de gemeenten begeleidt. Daarin geeft de directeur aan dat het hem niet tijdig gaat lukken alle gevraagde documenten te uploaden. Vervolgens krijgt W4U enkele dagen later het bericht dat haar inschrijving wordt uitgesloten, omdat er 5 documenten ontbreken die wel bij haar inschrijving gevoegd hadden moeten worden.

Kort geding

W4U start een kort geding en vordert dat de gemeenten haar in staat stellen haar inschrijving te herstellen. De Voorzieningenrechter beoordeelt deze vordering conform de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie (CURIA – Documents (europa.eu). In de eerste plaats stelt de Voorzieningenrechter vast dat de fout niet met uitsluiting was gesanctioneerd. Incompleetheid kon leiden tot uitsluiting. Vervolgens concludeert de Voorzieningenrechter echter dat er zoveel documenten ontbraken bij de inschrijving van W4U, dat aanvulling van deze documenten zou leiden tot een materiële wijziging van de inschrijving van W4U en dan is herstel sowieso niet toegestaan, volgens vaste jurisprudentie. Daaraan voegt de Voorzieningenrechter toe dat het voor iedere behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver voldoende duidelijk was welke documenten er bij zijn inschrijving geüpload hadden moeten worden. Wel toetst de Voorzieningenrechter nog of de uitsluiting van W4U evenredig is. De Voorzieningenrechter meent van wel, omdat het W4U van begin af aan duidelijk was welke documenten er bij haar inschrijving gevoegd hadden moeten worden en dat er dus kennelijk geen sprake kan zijn van een vergissing aan de zijde van W4U. W4U had namelijk diverse malen contact gehad met TenderNed hierover en had uiteindelijk ook een e-mail aan Servicepunt71 gestuurd. Kortom, de gemeenten hadden de inschrijving van W4U terecht als incompleet terzijde gelegd.

Deze uitspraak laat andermaal heel duidelijk zien dat het de verantwoordelijkheid is van de inschrijver dat hij tijdig een complete inschrijving doet. Laat hij dit na, dan zal de mogelijkheid van herstel niet snel geboden mogen en kunnen worden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde actualiteiten