WhatsAppen onder werktijd

14 augustus 2020

Vanwege het advies van het RIVM in verband met corona, werken veel mensen nu vanuit huis. Het is daarom voor een werkgever minder makkelijk de werknemer te controleren. Zo kan het zijn dat je werknemer veelvuldig op zijn privételefoon zit en appt onder werktijd. De vraag die daarbij rijst is: mag WhatsAppen onder werktijd?

Privéberichten versturen

Dit is één van de vragen waar de kantonrechter in Tilburg zich over mocht buigen. In de zaak die hem voorlag, had de werknemer in werktijd met de aan hem ter beschikking gestelde mobiele telefoon een grote hoeveelheid WhatsApp-berichten gewisseld met verschillende personen. Over de periode van een half jaar is dit aantal opgelopen tot maar liefst 1.255 berichten.

Loon bij niet verrichten van werkzaamheden

Tijdens het versturen van deze berichten heeft de werknemer uiteraard geen werk kunnen uitvoeren. Artikel 7:628 lid 1 BW bepaalt sinds 1 januari 2020 dat de werkgever in principe verplicht is het loon door te betalen indien de werknemer zijn werkzaamheden niet verricht. De uitzondering op deze regel doet zich voor wanneer het niet verrichten van de werkzaamheden in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De kantonrechter oordeelde dat het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe en noodzaak bestond en zonder dat de werkgever daarvan kennis heeft of daarmee heeft ingestemd, voor rekening van de werknemer komt.

Incidenteel en beperkt gebruik

De arbeidsovereenkomst verwees ook een bedrijfsreglement, waarin specifiek een regel was opgenomen omtrent het gebruik van de werktelefoon. Deze regel luidt:

“Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatiemiddelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen.”

Deze bepaling mocht de werknemer echter niet baten. De kantonrechter oordeelde dat bij een hoeveelheid privé-berichten zoals in deze zaak – ten minste 1.255 – geen sprake (meer) is van ‘incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden’ van de werktelefoon. De werknemer heeft daarom het bedrijfsreglement overtreden en is daarmee tekortgeschoten in de nakoming van deze verbintenis uit de arbeidsovereenkomst.

Kosten van de berichten

De kantonrechter kwam tot de conclusie dat de werkgever ten minste een deel van het loon niet verschuldigd was, inhoudende dat de werknemer verplicht was om de schade die de werkgever hierdoor heeft geleden, te vergoeden. De schade is door de kantonrechter geschat, nu het niet objectief vastgesteld kan worden hoe lang de werknemer heeft besteed aan de Whatsappberichten. De kantonrechter is daarbij uitgegaan van een gemiddelde tijdsduur van 2,5 á 3 minuten per bericht. Dit vermenigvuldigd met het aantal berichten en het uurloon inclusief vakantietoeslag, brengt de kantonrechter tot een schatting van €1.500,- bruto aan schade.

Belang bedrijfsreglement

Om deze kosten te kunnen verhalen op de werknemer, is het in de onderhavige casus van belang geweest dat de werknemer in strijd met het bedrijfsreglement heeft gehandeld. Daarnaast is een bedrijfsreglement ook van belang in geval van een ontslag op staande voet. Zo heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat het de werknemer – mede door het bedrijfsreglement – duidelijk moest zijn dat privégebruik van de telefoon tijdens werktijd niet was toegelaten, waardoor een ontslag op staande voet in stand werd gelaten. Het kan vaak onduidelijk zijn wat is toegestaan als er niets in het bedrijfsreglement is opgenomen. Het is hoe dan ook verstandig voor werkgevers om een regeling over privégebruik van werktelefoons vast te stellen.

Meer vragen of advies?

Wilt u meer informatie over het privégebruik van werktelefoons of andere elektronische communicatiemiddelen? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een bedrijfsreglement? Wij helpen u graag! U kunt contact opnemen met mij of één van mijn collega’s van de sectie arbeidsrecht.

Gerelateerde actualiteiten