Inventarisatie gedupeerden voor opstarten mogelijke massaclaim tegen netbeheerders

4 juni 2024

Netbeheerders in Nederland sluiten aanvragers voor een elektriciteitsaansluiting niet of niet tijdig aan. Hierdoor lijden vele bedrijven en particulieren schade. Specialisten van DeHaan starten een platform om de geleden schade bij zowel particulieren als bedrijven te inventariseren voor een mogelijke massaclaim. Gedupeerden kunnen zich aanmelden via www.geenstroomaansluiting.nl.

Niet nakomen wettelijke verplichting

Door een toenemende vraag naar elektriciteit, de aanhoudende niewbouw en duurzame initiatieven is het elektriciteitsnet overbelast. Door de energietransitie, waardoor meer elektriciteit wordt verbruikt komt er extra druk op ons elektriciteitsnet. Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ze zijn bovendien wettelijk verplicht om elke aanvraag voor elektriciteit van zowel particulieren als bedrijven op het elektriciteitsnet aan te sluiten binnen 18 weken na het sluiten van de overeenkomst. Momenteel wachten 6.600 bedrijven en vele huishoudens op aansluiting omdat de netbeheerders al enkele jaren (en de laatste jaren steeds vaker) de aanvragen niet meer kunnen bijhouden. Het niet nakomen van de wettelijke verplichting van netbeheerders om tijdig aan te sluiten kan leiden tot schade voor aanvragers, zoals kosten voor noodaggregaten, het huren van alternatieve woon- of bedrijfsruimtes elders, extra hypotheekrente, kosten voor deskundigen of omzetderving.

Inventarisatie schadegevallen

Geenstroomaansluiting.nl heeft als doel om te inventariseren om hoeveel gevallen het gaat en wat de omvang is van de geleden schade per geval. Het platform richt zich op de drie grootste netbeheerders in Nederland: Enexis Netbeheer, Liander en Stedin. Als er voldoende animo is en kan worden aangetoond dat de geleden schade het gevolg is van het niet of te laat aansluiten op het elektriciteitsnet door de netbeheerder kan op basis hiervan worden beoordeeld of er een mogelijke massaclaim kan worden gestart namens alle gedupeerden. Doel van de mogelijke massaclaim is om de geleden schade te verhalen of middels een regeling een vergoeding vast te stellen voor de gedupeerden.

Ervaring in voeren van massaclaims

DeHaan Advocaten en Notarissen heeft ruime ervaring in het voeren van massaclaims tegen grote ondernemingen om schade te verhalen. Zeer recent is voor een gemeente in Nederland bewerkstelligd dat de netbeheerder door de rechter is veroordeeld tot vergoeding voor de geleden schade door het te laat aansluiten op het elektriciteitsnet. “Het wordt tijd dat netbeheerders hun verantwoordelijkheid nemen voor deze schade en tot vergoeding daarvan overgaan” zegt Pieter Huitema, advocaat aansprakelijkheidsrecht/massaschade.