Vraag en antwoord (Q&A) over de WHOA

12 oktober 2020

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Hieronder treft u enkele belangrijke vragen en antwoorden (Q&A) over deze wet aan.

Vraag en antwoord Wet Homologatie Akkoord (WHOA)

Wat regelt de WHOA?

Op basis van de WHOA kan aan schuldeisers van een onderneming en andere belanghebbenden een dwangakkoord worden opgelegd. Het doel is om de verplichtingen van een onderneming te herstructureren, om zo een faillissement te voorkomen.

Wanneer komt een onderneming in aanmerking een dwangakkoord aan te mogen bieden?

Een onderneming kan een akkoord aanbieden als “redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan”. Er moet dus redelijkerwijs vaststaan dat de onderneming failliet zal gaan, als maatregelen uitblijven. Slechts een kans op faillissement is onvoldoende. De rechtbank kan een deskundige benoemen om te onderzoeken of aan de voorwaarden is voldaan.

Wat doet een herstructureringsdeskundige?

Een herstructureringsdeskundige houdt zich bezig met het tot stand brengen van een akkoord. Het is van belang dat een herstructureringsdeskundige zowel bedrijfseconomische vaardigheden heeft, alsmede voldoende kennis van het faillissementsrecht.

Wie stelt een herstructureringsdeskundige aan?

Een herstructureringsdeskundige wordt op verzoek van de onderneming door de rechtbank aangesteld. Dat kan aan het begin van het traject, maar ook later. Het aanstellen van een herstructureringsdeskundige is onder meer verplicht als een klasse niet met een dwangakkoord heeft ingestemd.

Blijft de onderneming beschikkingsbevoegd na benoeming van een herstructureringsdeskundige?

De onderneming blijft tijdens de gehele procedure volledig en exclusief beheers- en beschikkingsbevoegd. De herstructureringsdeskundige houdt zich niet bezig met de normale bedrijfsuitoefening van de onderneming.

Geldt er een afkoelingsperiode?

Niet automatisch. De herstructureringsdeskundige kan de rechtbank verzoeken een afkoelingsperiode te gelasten. Schuldeisers kunnen tijdens deze periode geen goederen van de onderneming opeisen of verkopen. De behandeling van een verzoek tot verlening van faillissement of surseance wordt bovendien geschorst.

Is de procedure openbaar of besloten?

De onderneming heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen een openbare en een besloten procedure Aan de besloten procedure wordt geen algemene bekendheid gegeven. De openbare procedure wordt onder meer gepubliceerd in het insolventieregister en het handelsregister.

Kunnen ook overeenkomsten eenzijdig worden beëindigd bij een dwangakkoord?

Ja, er bestaat bij het aanbieden van een dwangakkoord de bevoegdheid om ongunstige overeenkomsten eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. Dat geldt echter niet voor rechten die uit arbeidsovereenkomsten voortvloeien.

Hoe wordt er gestemd?

Er wordt gestemd in klassen. Partijen die in een verschillende positie verkeren, moeten in verschillende klassen worden ingedeeld. Per klasse wordt gestemd. Een klasse stemt met het dwangakkoord in als 2/3e deel in bedrag, van degenen binnen de klasse die een stem hebben uitgebracht, vóór heeft gestemd. Het stemmen kan door middel van een vergadering, maar ook elektronisch.

Kan de onderneming door een derde worden gedwongen een dwangakkoord aan te bieden?

Ja, iedere schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging kan de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige te benoemen om een akkoord te laten aanbieden. Als niet alle klassen met het akkoord hebben ingestemd, is voor het indienen van het dwangakkoord de instemming van de onderneming nodig.

Hoe wordt het dwangakkoord getoetst?

Als ten minste één schuldeisersklasse met het akkoord heeft ingestemd, kan de onderneming de rechtbank verzoeken het dwangakkoord te accepteren, ofwel ‘homologeren’. Tot aan de zitting kunnen derden schriftelijk verweer voeren tegen de homologatie, of tegen de gevraagde toestemming voor wijziging of beëindiging van een overeenkomst.

Hoe snel kan een dwangakkoord worden aangenomen?

Snel. De herstructureringsdeskundige legt het akkoord voor. Acht dagen later kan er elektronisch worden gestemd. Acht tot veertien dagen daarna vindt de homologatiezitting plaats. De beslissing van de rechtbank volgt zo spoedig mogelijk. Hoger beroep is niet mogelijk.

Vragen en advies

Bel ons! Wij hebben de benodigde expertise en voldoende ervaring met faillissementen om uw onderneming als herstructureringsdeskundige of als ‘adviseur langs de zijlijn’ te begeleiden bij het aanbieden van een dwangakkoord.

Gerelateerde actualiteiten