februari 2024

Motie aangenomen: verbod op concurrentiebeding bij salaris van minder dan anderhalf keer modaal
Succesvol reorganiseren: Over hoe Spotify moest stoppen met reorganiseren
Geluidsoverlast; wanneer dient een woningcorporatie in te grijpen?
Het concurrentiebeding, onbillijk benadelend voor een werknemer?
Juridische oplossingen voor elke sector, Pottle
Wanneer mag u eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen?
Kennissessie Arbeidsrecht
Aandeelhoudersgeschillen: van conflict naar consensus
Ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk bij schending re-integratieverplichtingen?

januari 2024

Verworven rechten
Omgevingswet deel III: Milieubelastende activiteiten
Werkgeversaansprakelijkheid
bewijsvermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid
Meermaals te laat komen
Kennissessie Omgevingswet
nevenwerkzaamheden

december 2023

Arbeidstijd
artificial intelligence
Loonkloof tussen mannen en vrouwen
Meerwerk, een aanhoudende bron van discussie
Terugbetalingsplicht voor werknemers
Overwerkbonus voor deeltijders

november 2023

de verwijtbaar handelende bestuurder
Onrechtmatige concurrentie
Het ‘As is, where is’-beding bij koop van een onroerende zaak
?>

Arbeidsrecht update | Aansprakelijkheid werkgevers wegens schending pensioenverplichtingen | Arbeidstijdenwet-boete verlaagd

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Werkgever aansprakelijk voor niet aanmelden werknemer bij pensioenverzekeraar

Een werknemer is na een arbeidsongeval arbeidsongeschikt geraakt. Volgens de werknemer heeft hij op grond van het pensioenreglement recht op premievrije voortzetting vanaf zijn eerste ziektedag.

De werkgever heeft de werknemer echter niet aangemeld bij een pensioenverzekeraar (ASR). De werknemer is hierdoor zijn aanspraak op het pensioen misgelopen. ASR heeft meermaals bevestigd dat zij de pensioenopbouw van werknemer premievrij zou hebben voortgezet wanneer de werknemer destijds wel was aangemeld door werkgever. Volgens het hof heeft de werkgever daarom in strijd gehandeld met de Pensioenwet. De werkgever is in principe aansprakelijk voor de schade die de werknemer als gevolg daarvan lijdt. Het hof veroordeelt de werkgever tot vergoeding van deze schade.

Rechter verlaagt boete op grond van Arbeidstijdenwet

Een toezichthouder van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij een werkgever een controle uitgevoerd op de naleving van de Arbeidstijdenwet (Atw). Uit de controle volgde onder meer dat de werkgever in totaal 20 keer geen registratie van de arbeids-en rusttijden heeft gevoerd. De werkgever heeft daarom een bestuurlijke boete van €20.750,- opgelegd gekregen. De werkgever betoogde dat de boeteoplegging onevenredige gevolgen had. Hij voerde daartoe aan dat hij in een financieel benarde situatie terechtkwam en dat dit heeft geleid tot psychische klachten. De Rechtbank Gelderland oordeelt dat aannemelijk is dat overtreding van de regels op grond van de Atw plaats heeft gevonden vanwege onwetendheid van de werkgever. Hij is als asielzoeker in Nederland komen wonen. Voorstelbaar is dat het voor hem moeilijk was om zijn weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Er is geen enkele aanwijzing dat hij bewust de regels overtrad en ook niet dat hij daarvan enig voordeel heeft gehad. Gelet op de bijzondere omstandigheden, oordeelt de rechtbank dat de boete onevenredig hoog is. De boete is daarom vastgesteld op €3.000,-

Vragen over het aanmelden van werknemers bij een pensioenverzekeraar of over de Arbeidstijdenwet? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten