juli 2024

Extra maatregel UWV Praktisch Beoordelen
Klachtplicht en verjaring van vordering bij verborgen gebreken
Schadevergoeding wegens niet-teruggegeven bedrijfsmiddelen
de Omgevingswet
Verrichten nevenwerkzaamheden tijdens ziekte reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst?
Schriftelijkheidsvereiste geldt niet bij koop van onbebouwde grond bestemd voor woningbouw
Erfdienstbaarheid door verloop van tijd (verjaring)
Aangepast wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden naar de Raad van State

juni 2024

Wet vaste huurcontracten zet een streep door de Wet doorstroming huurmarkt 2015
Voorstel Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen in internetconsultatie
Webinar Arbeidsrecht
Beleidsmaatregelen om naleving verplichtingen WOR te bevorderen
De (dreigende) verplichting om bedrijventerreinen in samenwerking te gaan verduurzamen
Projectbesluit Omgevingswet
Werknemersverzoek vast contract automatisch toegewezen
Positieve discriminatie: een maatschappelijk voorkeursbeleid voor afnemers op het elektriciteitsnet
Complete gids voor Scheepsregistratie in Nederland
Inventarisatie gedupeerden voor opstarten mogelijke massaclaim tegen netbeheerders geenstroomaansluiting.nl

mei 2024

Hoofdlijnenakkoord 2024 plannen arbeidsrecht en arbeidsmarkt
Het recht op vakantie: Loondoorbetaling tijdens vakantie
Ziekte en vakantie
Overgangsrecht
Het recht op vakantie – Mag u als werkgever een vakantieaanvraag weigeren?
Webinar 'Actualiteiten in het arbeidsrecht'
Voordelen voor varen onder de Nederlandse vlag
Geen plicht tot klagen bij interne bestuurdersaansprakelijkheid
Aansluitplicht Netbeheerders: Artikel 23 Elektriciteitswet of de Netcode Elektriciteit?
?>

Arbeidsrecht update | Aansprakelijkheid werkgevers wegens schending pensioenverplichtingen | Arbeidstijdenwet-boete verlaagd

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Werkgever aansprakelijk voor niet aanmelden werknemer bij pensioenverzekeraar

Een werknemer is na een arbeidsongeval arbeidsongeschikt geraakt. Volgens de werknemer heeft hij op grond van het pensioenreglement recht op premievrije voortzetting vanaf zijn eerste ziektedag.

De werkgever heeft de werknemer echter niet aangemeld bij een pensioenverzekeraar (ASR). De werknemer is hierdoor zijn aanspraak op het pensioen misgelopen. ASR heeft meermaals bevestigd dat zij de pensioenopbouw van werknemer premievrij zou hebben voortgezet wanneer de werknemer destijds wel was aangemeld door werkgever. Volgens het hof heeft de werkgever daarom in strijd gehandeld met de Pensioenwet. De werkgever is in principe aansprakelijk voor de schade die de werknemer als gevolg daarvan lijdt. Het hof veroordeelt de werkgever tot vergoeding van deze schade.

Rechter verlaagt boete op grond van Arbeidstijdenwet

Een toezichthouder van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij een werkgever een controle uitgevoerd op de naleving van de Arbeidstijdenwet (Atw). Uit de controle volgde onder meer dat de werkgever in totaal 20 keer geen registratie van de arbeids-en rusttijden heeft gevoerd. De werkgever heeft daarom een bestuurlijke boete van €20.750,- opgelegd gekregen. De werkgever betoogde dat de boeteoplegging onevenredige gevolgen had. Hij voerde daartoe aan dat hij in een financieel benarde situatie terechtkwam en dat dit heeft geleid tot psychische klachten. De Rechtbank Gelderland oordeelt dat aannemelijk is dat overtreding van de regels op grond van de Atw plaats heeft gevonden vanwege onwetendheid van de werkgever. Hij is als asielzoeker in Nederland komen wonen. Voorstelbaar is dat het voor hem moeilijk was om zijn weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Er is geen enkele aanwijzing dat hij bewust de regels overtrad en ook niet dat hij daarvan enig voordeel heeft gehad. Gelet op de bijzondere omstandigheden, oordeelt de rechtbank dat de boete onevenredig hoog is. De boete is daarom vastgesteld op €3.000,-

Vragen over het aanmelden van werknemers bij een pensioenverzekeraar of over de Arbeidstijdenwet? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten