Arbeidsrecht update | Klokkenluidersbescherming bij grensoverschrijdend gedrag | Rechtsgeldigheid uitzendbeding in cao

21 maart 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Geen klokkenluidersbescherming voor klagende werknemer

Een werknemer heeft tijdens een digitaal overleg via de chatfunctie meerdere opmerkingen geplaatst en kritische vragen gesteld. Tijdens dit overleg hebben een aantal collega’s via WhatsApp contact met elkaar gehad. Daarbij heeft één collega onder meer het volgende bericht gestuurd: “die [werknemer] draai ik binnenkort de nek om”. De werknemer heeft aangekondigd dat hij eerst op grond van de interne klachtenregeling en daarnaast bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid (LKOG) formele klachten zou gaan indienen tegen de collega ‘s, omdat zij zich jegens hem schuldig zouden hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Op enig moment heeft de werkgever de werknemer medegedeeld dat zij voornemens was de arbeidsovereenkomst te beëindigen en dient een ontbindingsverzoek in. Werknemer stelt dat hij als klokkenluider beschermd dient te worden en om die reden niet kan worden ontslagen. De kantonrechter oordeelde echter dat het onderlinge appverkeer tussen de collega’s geen misstand betreft als bedoeld in art. 1 Wet bescherming klokkenluiders. Het maatschappelijk belang is namelijk niet in het geding is en evenmin sprake is van een (gevaar voor) schending van het Unierecht.

Uitzendbeding onder voorwaarden niet in strijd met opzegverbod

Een werknemer heeft als uitzendkracht gewerkt voor een uitzendbureau. Werknemer is bij de inlener een arbeidsongeval overkomen, waarna hij zich heeft ziekgemeld. Op de uitzendovereenkomst is de NBBU-cao voor Uitzendkrachten (cao) van toepassing. In de cao is een uitzendbeding opgenomen, op grond waarvan geldt dat de uitzendovereenkomst eindigt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij de Hoge Raad is de vraag aan de orde of een dergelijk beding rechtsgeldig is. De Hoge Raad overweegt dat een uitzendbeding niet in strijd is met het wettelijk stelsel van ontslagrecht en het opzegverbod tijdens ziekte, mits het einde van de uitzendovereenkomst wordt verbonden aan het einde van de terbeschikkingstelling op verzoek van de inlener.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten