Arbeidsrecht update | Uitgebreide informatieverplichting werkgever | Geen Wet werken waar je wilt

29 september 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Schending informatieplicht werkgever kan leiden tot het betalen van schadevergoeding aan werknemer

Hoe belangrijk is het als werkgever om te voldoen aan de verplichting om werknemers te informeren over hun arbeidsvoorwaarden? Erg belangrijk, zo oordeelde ook de kantonrechter in Den Haag. De kantonrechter oordeelde dat een werkgever ruim € 16.000, – aan schadevergoeding moest betalen aan een werknemer, omdat de werknemer niet schriftelijk was gewezen op de nieuwe ouderenregeling uit de cao. De werkgever was verplicht een opgave te verstrekken van de toepasselijke cao binnen een maand na het aangaan van de overeenkomst. Door ervoor te zorgen dat je als werkgever je werknemers goed informeert, voorkom je enigszins gemakkelijk grote moeilijkheden.

Op grond van artikel 7:655 BW heeft de werkgever een informatieplicht. Deze informatieplicht houdt onder meer in dat een werkgever een aantal zaken verplicht moet opnemen in de arbeidsovereenkomst. Met de Wet transparante & voorspelbare arbeidsvoorwaarden die op 2 augustus 2022 in werking is getreden, is deze informatieplicht voor werkgevers uitgebreid. Als gevolg van deze uitbreiding moet je nu ook de volgende informatie aan werknemers verstrekken:

  • De plaats waar de arbeid wordt verricht;
  • De tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht;
  • Alle bestanddelen van het loon;
  • De regelingen voor betaald verlof (naast vakantie);
  • De duur en de voorwaarden van de proeftijd;
  • De procedure bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de geldende opzegtermijnen;
  • Een mogelijk recht op opleiding (studiekostenbeding).

Naast bovengenoemde zaken is er nog meer informatie die de werkgever moet verstrekken aan de werknemer. Als je als werkgever niet voldoet aan deze verplichting, bestaat een risico dat je een schadevergoeding moet betalen op grond van het eerdergenoemde artikel 7:655 BW en het handelen in strijd met het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW. Zorg er dus voor dat je je arbeidsovereenkomsten aanpast aan de eisen uit de wetgeving, bijvoorbeeld door de overeenkomsten juridisch te laten controleren.

Geen Wet werken waar je wilt: werknemers krijgen geen wettelijk recht om thuis te werken

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft op 26 september jl. de Wet werken waar je wilt verworpen. De reden hiervoor zou zijn gelegen in twijfel over de noodzaak van de wet en de mogelijke extra regeldruk voor werkgevers. De Wet werken waar je wilt zou het voor werknemers en werkgever gemakkelijker moeten maken om afspraken te maken over thuiswerken. De werkgever zou op grond van deze wet het verzoek van een werknemer om de arbeidsplaats aan te passen enkel mogelijk afwijzen op grond van redelijkheid en billijkheid. Daarbij zou van de werkgever verwacht worden dat hij een deugdelijke belangenafweging maakt en hierbij alle omstandigheden van het geval meeweegt.

De huidige wetgeving blijft dus ongewijzigd. Dit betekent concreet dat de werknemer een schriftelijk verzoek kan indienen tot aanpassing van de arbeidsplaats bij de werkgever op basis van de Wet flexibel werken. De werkgever is vervolgens verplicht om het verzoek in overweging te nemen en te overleggen met een werknemer. Het staat de werkgever echter vrij om het verzoek af te wijzen, zolang hij de afwijzing maar goed motiveert.

‌Voor vragen over deze onderwerpen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten.

Gerelateerde actualiteiten