Arbeidsrecht update | Kamerbrief: verduidelijking van de kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen werkgever en werkende

25 juli 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Verduidelijking kwalificatie van de arbeidsrelatie

Bij kamerbrief van 12 juli 2023 heeft de (demissionaire) minister Van Gennip van Sociale Zaken & Werkgelegenheid enkele vragen beantwoord over het aanscherpen van de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Met deze Kamerbrief zet het kabinet een volgende stap richting het verduidelijken van de kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Bij Kamerbrief van 16 december 2022 heeft het kabinet al aangekondigd de huidige regelgeving rondom de beoordeling van arbeidsrelaties te willen verduidelijken voor werkenden, maar ook voor werkgevers. Hierover schreven we eerder in deze update. Met deze verduidelijking wil het kabinet het huidige grijze gebied tussen de werknemers en de zelfstandigen verkleinen. Met het wetsvoorstel moet inzichtelijker worden wanneer als zelfstandige en wanneer als werknemer wordt gewerkt.

De minister beantwoordt in de Kamerbrief vragen die zijn gesteld door zelfstandigenorganisaties, zoals VZN en PZO. In de Kamerbrief benadrukt de minister dat het kabinet rekening houdt met het ondernemerschap in de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Daarnaast introduceert de minister het werken voor eigen rekening en risico als contra-indicatie bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Criteria die duiden op het zelfstandig arbeid verrichten door een werkende worden betrokken bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. Er vindt een afweging plaats tussen de vrijheid van ondernemerschap en het belang van bescherming van werknemers. Daarbij maakt de minister de kanttekening dat er een (kleiner) grijs gebied blijft bestaan tussen werknemers en zelfstandigen. Het voorstel om met behulp van een ondernemersverklaring duidelijk te maken dat iemand een ‘echte’ ondernemer is, en dus geen arbeidsovereenkomst heeft, veegt de minister bijvoorbeeld van tafel. Het doel van de verduidelijking van de regelgeving is echter om dit grijze gebied te verkleinen.

Het kabinet wil de arbeidsmarkt daarnaast meer in balans brengen met de introductie van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Verzekerde zelfstandigen hebben een recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid (ziekte, bedrijfsongevallen, etc.). De verplichte verzekering zal in de toekomst gelden voor alle zelfstandigen die onder de kring van verzekerden vallen. Welke zelfstandigen onder deze kring vallen en wat de verdere vormgeving van de verzekering inhoudt, dient op termijn ingevuld te worden door het kabinet.

Gerelateerde actualiteiten