Arbeidsrecht update | Piloten KLM beroepen zich op senioriteit | Werkgever aansprakelijk wegens schending zorgplicht

26 januari 2023

Lees in één minuut de actuele ontwikkelingen:

Betekenis overgang van onderneming voor senioriteit

In de kwestie van de voormalige werknemers van Martinair (“de vrachtvliegers”) tegen KLM is er een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad. De vrachtvliegers stelden zich onder meer op het standpunt dat hun senioriteit van Martinair mee over dient te gaan naar de senioriteitslijst bij KLM. Zij stellen dat dit een recht is van de werknemer jegens de werkgever, dat op grond van de wet (bepaling over overgang van onderneming) overgaat op de verkrijger, in ieder geval indien daaraan financiële rechten zijn gekoppeld. Zij stellen dat in geval van eventuele boventalligheid of overtolligheid bij KLM, de senioriteit die de vrachtvliegers bij Martinair hadden opgebouwd, in aanmerking genomen moet worden. Volgens de Hoge Raad moet door het hof te worden beoordeeld of deze ontslagvolgorde moet worden beschouwd als een recht van financiële aard waarvoor de senioriteit medebepalend is. Daarnaast moet worden beoordeeld of de vrachtvliegers als gevolg van de overgang van onderneming in een minder gunstige positie terecht zouden komen, wanneer hun bij Martinair opgebouwde senioriteit in geval van boventalligheid of overtolligheid bij KLM niet in aanmerking zou worden genomen.

Werkgever schendt zorgplicht door niet voldoende maatregelen te nemen

Een werknemer is tijdens zijn werkzaamheden bij een ongeval betrokken geraakt. De werknemer hielp een chauffeur van een slachterij bij het aanleggen van een vrachtwagen, waarbij hij aanwijzingen gaf door met zijn hand te ‘wuiven’. De chauffeur reed naar achteren, waarna de werknemer met zijn arm bekneld is geraakt. Als gevolg hiervan heeft de werknemer drie weken niet kunnen werken. De werknemer heeft onder meer de slachterij aansprakelijk gesteld voor zijn schade. De werkgever stelde dat in haar bedrijf veel werknemers werkzaam zijn die de Nederlandse taal niet machtig zijn en/of laaggeletterd zijn. Zij heeft toegelicht dat de instructie over het laden daarom mondeling in Jip en Janneke taal wordt uitgelegd en voorgedaan en dat daarna wel tien keer wordt gevraagd of de instructie duidelijk is. De rechtbank oordeelde echter dat de werkgever met deze mondelinge instructie niet aan haar zorgplicht heeft voldaan en daardoor aansprakelijk is voor de door de werknemer geleden schade. Volgens de kantonrechter lag het voor de hand om bijvoorbeeld met beeldtaal en pictogrammen te werken, schriftelijke instructies in de eigen taal te verstrekken en de mondelinge instructies met een tolk uit te leggen en/of voor te doen en tot slot te toetsten of de werknemers de instructie begrepen hebben en de toepassing ervan te controleren.

Twijfelt u over of u heeft voldaan aan uw zorgplicht? Of heeft u andere vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten