Arbeidsrecht update | Vereenvoudiging verlofstelsel | Ontbinding wegens disfunctioneren afgewezen

1 augustus 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Vereenvoudiging verlofstelsel

In de afgelopen jaren is het verlofstelsel meermaals uitgebreid. Met de invoering van deze verlofregelingen zijn meer mogelijkheden gecreëerd om werk en zorgtaken te combineren. Tegelijkertijd heeft dit ertoe geleid dat het verlofstel complexer is geworden, waarmee de wens is versterkt om het verlofstelsel te vereenvoudigen.

Demissionair minister Van Gennip (SZW) denkt aan een clustering van de verschillende verlofregelingen, waarbij de voorwaarden binnen die clusters zoveel mogelijk gelijk zijn. Mogelijke clusters zijn een cluster rond de geboorte van en zorg voor kinderen, een cluster rond het verlenen van (mantel)zorg aan zieke of hulpbehoevende naasten en een cluster rond persoonlijk verlof. Met het clusteren van de verlofregelingen wordt mede beoogd het eenvoudiger te maken om mogelijke nieuwe verlofvormen binnen het bestaande stelsel op te nemen.

Verder wil Van Gennip de termijnen waarbinnen het verlof kan worden opgenomen zo veel mogelijk gelijktrekken. Dit komt de uitlegbaarheid en de begrijpelijkheid van de verlofregelingen ten goede. Daarbij ligt het voor de hand om te kiezen voor de op dit moment langste opnametermijn, om zo de keuzevrijheid van verlofgerechtigden niet te beperken. Dit zou betekenen dat voor het geboorteverlof, het aanvullend geboorteverlof, het betaald ouderschapsverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof zou gaan gelden dat het verlof kan worden opgenomen in de periode van twaalf maanden na de geboorte van het kind of opname van het kind in het gezin.

De Kamerbrief van Van Gennip is hier te vinden.

Ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren afgewezen door verband met ziekte

De Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld in een zaak waarbij de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft verzocht, onder meer vanwege disfunctioneren. De werknemer kampt met een alcoholverslaving. Een alcoholverslaving kan, zeker als sprake is van klinische behandeling, gelden als ziekte.

Tijdens ziekte geldt een opzegverbod, tenzij de ontslaggrond geen verband houdt met de ziekte. Echter, door een alcoholverslaving ontstaan vaak concentratie- en prestatieproblemen en daarnaast vinden alcoholverslaafden het over het algemeen lastig om afspraken en verplichtingen na te komen. Er kan daarmee een verband bestaan tussen het disfunctioneren en de ziekte. Werknemer heeft tevens ter zitting verklaard dat het, voordat hij een alcoholverslaving had, beter ging op zijn werk en hij meer dossiers per dag kon wegwerken.

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de aan het ontbindingsverzoek ten grondslag liggende omstandigheden niet los gezien kunnen worden de omstandigheden waarop het opzegverbod tijdens ziekte betrekking heeft. De kantonrechter weigert daarom de ontbinding wegens disfunctioneren.

Gerelateerde actualiteiten