mei 2024

de Omgevingswet
Het recht op vakantie – Mag u als werkgever een vakantieaanvraag weigeren?
Webinar 'Actualiteiten in het arbeidsrecht'
Voordelen voor varen onder de Nederlandse vlag
Geen plicht tot klagen bij interne bestuurdersaansprakelijkheid
Aansluitplicht Netbeheerders: Artikel 23 Elektriciteitswet of de Netcode Elektriciteit?

april 2024

Ontslag op staande voet wegens TikTok-video van vakantie tijdens ziekte?
De gevolgen van Brexit voor varen onder de Nederlandse vlag
Ontslag werknemer wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag
Gebreken in een koopwoning: (ver)kopersaansprakelijkheid onder de loep
Het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi na Fortec Engineering
Nieuwe wetgeving en commotie rondom warmtenetten
| Zieke werknemers terecht op staande voet ontslagen vanwege nevenwerkzaamheden
Geen ziekmelding nodig voor recht op loon?
Zwaardere verplichtingen aannemer als gevolg van de invoering Wet Kwaliteitsborging (Wkb)
E-book Arbeidsrecht succesvol reorganiseren

maart 2024

Vereisten voor varen onder Nederlandse vlag
De klachtplicht is niet van toepassing bij overtreding concurrentiebeding
Het opzegverbod tijdens ziekte
OMGEVINGSWET DEEL IV: PARTICIPATIE
Wetsvoorstel verduidelijking arbeidsrelaties en rechtsvermoeden uitgesteld
Het nut van een gedragsaanwijzing bij huur van woonruimte
Geen recht op loon vanwege niet meewerken aan mediation

februari 2024

Motie aangenomen: verbod op concurrentiebeding bij salaris van minder dan anderhalf keer modaal
Succesvol reorganiseren: Over hoe Spotify moest stoppen met reorganiseren
Geluidsoverlast; wanneer dient een woningcorporatie in te grijpen?
Het concurrentiebeding, onbillijk benadelend voor een werknemer?
?>

Wet op de ondernemingsraden: adviesrecht ondernemingsraad bij bedrijfsovernames

DeHaan wordt geregeld ingeschakeld bij het begeleiden van bedrijfsovernames. Uit ervaring weten we dat bij bedrijfsovernames rekening gehouden moet worden met diverse rechtsgebieden. Eén van die rechtsgebieden (waarbij vaak niet wordt stilgestaan) is het medezeggenschapsrecht van een eventuele ondernemingsraad (OR). Het niet in achtnemen van de medezeggenschapsregels kan echter grote gevolgen hebben voor de voorgenomen bedrijfsovername.

Rechten OR bij bedrijfsovernames

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt niet alleen dat de OR een adviesrecht heeft bij een voorgenomen bedrijfsovername (zowel aankoop als verkoop van een onderneming), maar ook bij het inschakelen van externe deskundigen die adviseren over de bedrijfsovername. Bij externe deskundigen moet u onder andere denken aan advocaten, notarissen en accountants.

Tijdige adviesaanvraag OR

Een adviesaanvraag moet tijdig door de OR worden ontvangen. Dat wil zeggen dat het advies van de OR nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Wordt een adviesaanvraag niet tijdig ingediend, dan kan het besluit tot aankoop/verkoop van een onderneming door de OR worden vernietigd.

Het is daarom belangrijk om de OR in een vroeg stadium bij een voorgenomen bedrijfsovername te betrekken. In principe betekent dat, dat de OR al om advies gevraagd moet worden bij het inschakelen van externe deskundigen. In de praktijk merken wij dat dat vaak wordt vergeten en dat de OR pas in een later stadium wordt ingeschakeld wanneer de externe deskundigen al bezig zijn.

Duidelijk mag zijn dat u ook te laat bent met het indienen van een advies aanvraag wanneer er al een overnameovereenkomst (al niet onder opschortende voorwaarde) is getekend. Dan is immers het besluit tot aankoop/verkoop al genomen en kan het advies van de OR niet meer van invloed zijn op die beslissing.

Eerste moment van informeren OR

Een eerste moment waarop de OR over een mogelijke bedrijfsovername geïnformeerd kan worden is tijdens de geplande overlegvergadering welke tenminste tweemaal per jaar gehouden moeten worden. Tijdens de overlegvergadering kunnen er afspraken worden gemaakt tussen de ondernemer en de OR over de tijdstippen waarop de OR wordt geïnformeerd en ingeschakeld om het medezeggenschapproces in goede banen te lijden. Hierdoor wordt aan de ene kant bewerkt dat de OR voldoende tijd heeft om een advies te geven dat van wezenlijke invloed is en aan de andere kant dat de overnametransactie geen vertraging oploopt.

Plichten OR bij bedrijfsovernames

Op de OR rust de verplichting om de in het kader van een adviesaanvraag ontvangen informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. Een logische verplichting als u zich bedenkt dat een concurrent nog geen lucht mag krijgen van een voorgenomen bedrijfsovername. De WOR biedt dan ook de mogelijkheid om een geheimhoudingsplicht aan de leden van de OR op te leggen. Het niet nakomen van deze geheimhoudingsplicht vormt een grond voor ontslag op staande voet.

Ook bij een overname van een onderneming reikt de medezeggenschap van de ondernemingsraad dus ver. De conclusie mag dan ook zijn dat het verstandig is om de OR in een vroeg stadium te betrekken bij een voorgenomen bedrijfsovername.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met een van onze specialisten.